[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

تصورکنیدرباتی وجود دارد که می تواند در را بازکند، پریز برق را پیدا کند وبااتصال به آن خودش را شارژ کند. ویروس های کامپیوتری را تصور کنید کههیچچیز جلودارشان نیست. به نظر می رسد اجرام فضایی که هنوز عده یی فکر میکنندبه وسیله انسان هدایت می شوند، به زودی می توانند بدون نیاز به کنترلانسانآدم بکشند. عده یی از دانشمندان علوم کامپیوتر در عین حال که ازپیشرفت هایهوش مصنوعی متحیر شده اند، مشغول بحث در مورد این نکته هستندکه آیا بایدبرای تحقیقاتی که ممکن است منجر به از دست دادن کنترل انسانبر ربات هاشود، حد و مرزی تعیین کرد یا خیر؟

نگرانی دانشمندان ازاین جهت استکه پیشرفت های بیشتر در این زمینه منجر به اختلال های اجتماعیو پیامدهایناگوار می شود. به طور مثال دانشمندان به تکنولوژی هایی ازقبیل سیستم هایپزشکی که قادر به برقراری رابطه انسانی با مریضان هستند،یا کرم ها و ویروسهای کامپیوتری که به هیچ طریقی نمی توان آنها را نابودکرد و می توان گفتبه مرحله پلیدی از هوش ماشینی دست پیدا کرده اند.دانشمندان علم کامپیوترمتفق القول موافق هستند تا تولد «هال» کامپیوتریکه در فیلم 2001؛یک ادیسهفضایی کنترل سفینه را به دست گرفت، راه زیادیباقی مانده است. نگرانیدانشمندان بی دلیل نیست. آنها می گویند پیشرفت هایتکنولوژی باعث از دسترفتن مشاغل بسیار زیادی در زمینه های مختلف و مجبورشدن بشر به فراگیریزندگی با ماشین که دائم در حال فراگیری رفتارهای انساناست، می شود و بهاین طریق نیروی کار دگرگون خواهد شد.

پژوهشگرانبرجسته کامپیوتر،هوش مصنوعی و رباتیک که در Asilomar Conference Groundsدر کنفرانسی درکالیفرنیا شرکت کرده بودند، احتمال خلق یک سیستم ابرهوشمند مرکزی پیشرفتهو این ایده را که اینترنت باعث پیدایش خودبه خودیهوش و فکر می شود، کنارگذاشتند. اما موافق بودند ربات های قاتل خودگردانیا وجود دارند یا به زودیخواهند آمد.

آنها به این نکته هم توجهداشتند که هوش مصنوعی پس ازتکامل ممکن است مورد سوءاستفاده خرابکاران وجنایتکاران قرار بگیرد. تصورکنید چه کارهایی یک جنایتکار می تواند با یکسیستم مصنوعی که می تواندمانند انسان صحبت کند و در پوشش انسان گنجاندهشود، انجام دهد. چه اتفاقیمی افتد اگر هوش مصنوعی برای استخراج داده هایشخصی از گوشی های پیشرفته(امثال گوشی های موبایل و...) مورد استفاده قرارگیرد؟

پژوهشگرانهمچنین در مورد تهدید احتمالی مشاغل انسانی مانندماشین های خودران، کمکیار شخصی نرم افزاری و ربات های سرویس دهنده درمنزل هم بحث کردند. ماه پیشیک ربات سرویس دهنده به وسیله Willow Garageدر سیلیکون وîلی ساخته شد وثابت کرد قادر به پیمایش دنیای واقعی است.(مانند حرکت، باز و بسته کردندرها و حتی شارژ کردن خود،) یک گزارش از اینکنفرانس خصوصی که در تاریخ 25فوریه برگزارشد، قرار است امسال منتشر شود.

اینکنفرانس توسطاتحادیه یی برای پیشرفت هوش مصنوعی برگزار شد. این گروهتعمداً محل کنفرانسرا اسیلومار انتخاب کردند تا یک واقعه برجسته در تاریخعلم را یادآوری کردهباشد. در سال 1975 زیست شناسان پیشرو جهان دراسیلومار ملاقات کردند تا درمورد توانایی جدیدی بحث کنند که می تواند باتبادل مواد ژنتیکی در بیناندام ها به زندگی شکل دیگری دهد. پیرو نگرانیهای ناشی از احتمال خطراتبیولوژیکی و مسائل اخلاقی، پژوهشگران بعضی موارداز آزمایش های خاص رامتوقف کردند. کنفرانس، خط مشی مطالعات DNA نوترکیبرا مشخص کرد و به اینترتیب پژوهشگران را به ادامه آزمایش ها ترغیب کرد.جلسه یی هم برای آیندههوش مصنوعی توسط اریک هورویتز یک پژوهشگر شرکتمایکروسافت که هم اکنونریاست اتحادیه را برعهده دارد، برگزارشد. او عقیدهدارد دانشمندان علمکامپیوتر باید به اوهام شکل گرفته حول ماشین هایابرهوشمند و سیستم های هوشمصنوعی که دیوانه وار به کار خواهند افتاد،واکنش نشان دهند.

ایدهیک «انفجار هوش» اتفاقی که در آن ماشین هایهوشمند می توانند حتی ماشین هایهوشمندتر از خود را طراحی کنند به وسیلهیک ریاضیدان به نام ای جی گود درسال 1965 مطرح شد. بعدها در مباحث علمی ورمان های علمی-تخیلی، یک پژوهشگرکامپیوتر به نام ورنور وینج این فکر رارواج داد که زمانی فرا می رسد انسانها ماشین های هوشمندتر از خود خواهندساخت و این اتفاق منجر به تحول آنچنانسریعی می شود که بشر به پایان عمرخود می رسد. او این تغییرات را منحصر بهفرد خواند. این تصویر که بارها دربعضی از فیلم ها و نوشته ها هم نمایشداده شده، توسط بعضی از دانشمندانمانند ویلیام جوی یکی از پایه گذاران سانمیکروسیستمز، محتمل و اعصابخردکن توصیف شده است. دیگر کارشناسان تکنولوژی،از جمله ریموند کورزویل،از پیدایش ماشین های ابرهوشمند استقبال کردند و میگویند آنها می توانندپیشرفت های زیادی در زمینه افزایش طول عمر و تولیدثروت به ارمغانبیاورند. آرمان شهر از نوع آقای کورزویل ذهن ها را درسیلیکون ولی به خودمشغول کرده است. همین تابستان، یک موسسه به نامSingularity Universityشروع به ارائه دروس برای ایجاد آمادگی گروهی کردهاست تا پیشرفت را هدایتکند و به جامعه در راستای «ساختن» با این آرمان شهرو با پیچیدگی های آنکمک کند. دکتر هورویتز می گوید؛ «من فکر می کردم دیریا زود ما باید بهنوعی نگرانی فزاینده مردم را در مورد افزایش بی رویهماشین های هوشمندبررسی یا حداقل ابراز کنیم.»

گزارش AAAI تلاشخواهد کرد احتمال ازدست دادن کنترل بشر روی هوش مبتنی بر کامپیوتر رابررسی کند. دکتر هورویتزمی افزاید؛ «این گزارش همچنین مسائل اجتماعی،اقتصادی، قانونی و اخلاقیاین ماشین ها را بررسی می کند. علاوه بر این،تغییرات

پیش رو درتعامل انسان و کامپیوتر موشکافی می شود. به عنوان مثال چگونه می توانرابطه با یک ماشین را به عنوان زوج یا همسر تعریف کرد؟»

ویاضافهکرد؛ «تلاش این مجمع در راستای ارائه خط مشی مشخصی به پژوهشگران بودهاستتا آنها بتوانند با پیشرفت های علمی به ارتقای جامعه کمک کنند، نهاینکهبه یک فاجعه تکنولوژیک منتهی شوند. به عنوان نمونه برخی از پژوهش هاممکناست در آزمایشگاه هایی تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شوند.»

جلسهییکه در ارتباط با هوش مصنوعی برگزارشد می تواند برای آینده این رشتهپراهمیتباشد. پل برگ که از برگزارکنندگان جلسه سال 1975 در اسیلومار بودو جایزهنوبل در رشته شیمی را در سال 1980 دریافت کرد، گفت «برای جامعهعلمی خیلیمهم بود عموم را قبل از اینکه هشدارها و مخالفت ها جدی شوند،درگیر مسالهکند. همان طور که در مورد قضیه مواد غذایی ژنتیکی (GMO) ایناتفاق افتاد وشرایط دشوار و پیچیده یی رقم خورد. تام میشل از استادان هوشمصنوعی وفراگیری ماشین گفت جلسه ماه فوریه نظر او را تغییر داده است. منقبل ازجلسه خیلی به آینده هوش مصنوعی خوشبین بودم و در این فکر که پیشبینی هایبیل جوی و رای کورزویل دور از واقعیت هستند، این جلسه مرا متقاعدساخت کهصریح تر درباره مشکلات از قبیل جمع آوری داده های شخصی که به طوروسیع صورتخواهد گرفت، صحبت کنم.

به رغم نگرانی های او آقایهورویتز امیدواراست تحقیقات هوش مصنوعی برای بشر سودمند خواهد بود و حتیشاید بتواند کاستیهای بشر را جبران کند. او به تازگی یک سیستم نرم افزاریرا طراحی و معرفیکرده است که از بیماران راجع به علائم بیماری شان میپرسد و به آنها باعواطف انسانی پاسخ می دهد. وقتی مادری گفت فرزندش ازاسهال رنج می برد،صورت روی نمایشگر گفت؛ «اïه، با شنیدن این خبر متاثرشدم.» یک پزشک بعدهابه آقای هورویتز گفت برایش خیلی جالب است این سیستمبه احساسات انسانی پاسخمی دهد. او گفت؛ «من برای این کارها وقت ندارم.»

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]