[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

دو مهندس آمریکایی با هدف تحقق ساخت ربات های آینده سه قانون مشهور رباتیک آیزاک آسیموف را به شکلی مدرن و امروزی تشریح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،آیزاک آسیموفدر داستانهای علمی تخیلی خود سه قانون مسئولیت رباتیک را شرحداده است.اکنون دیوید وودز پرفوسور مهندسی سیستمهای یکپارچه دانشگاه ایالتاوهایو وراین مورفی از دانشگاه A&M تگزاس در تازه ترین شماره مجلهعلمی IEEEIntelligent Systems این قوانین را به شیوه ای تغییر داده اند کهمیتوانند در توسعه هوش مصنوعی و نسلهای آینده رباتها مورد ملاحظه قرارگیرند.

دیوید وودز در این خصوص توضیح داد: "دیدگاه فرهنگی ما ازرباتها همیشهآنها را به صورت "ابر- ربات های ضد انسان" مد نظر قرار میدهد. به علاوهاعتقاد بر این است که رباتها می توانند به موجوداتی بهتر ازانسان تبدیلشوند به طوری که برای مثال خطاهای آنها باید بسیار کمتر ازخطاهای انسانیباشد. ما در به روز سازی قوانین آسیموف قصد داریم تصویری راکه از رباتهاوجود دارد به روشی واقعی تر بررسی کنیم."

سه قانون اصلی آیزاک آسیموف در دستور العمل رباتیک وی به شرح زیر است:

- یک ربات نه می تواند باعث شود که به انسان آسیب برسد و نه می تواند اجازه دهد که یک انسان مورد آسیب قرار گیرد.
- یک ربات باید از فرامین انسان اطاعت کند مشروط براینکه این فرامین قانون اول را نقض نکنند.
- یک ربات باید از وجود خود محافظت کند مشروط بر اینکه این دفاع از خود تضادی با قوانین اول و دوم نداشته باشد.

قوانین پیشنهادی وودز و مورفی به شرح زیر است:

-یک انسان نمی تواند از یک ربات استفاده کند بدون اینکه سیستم کارانسان-ربات به بالاترین سطوح قانونی و حرفه ای امنیتی و اخلاقی خود برسد.
- یک ربات باید به انسانها به روشی مقتضی با نقش آنها پاسخ دهد.
-یک ربات باید مجهز به قدرت خودمختاری کافی برای محافظت از وجود خود باشدبهشرطی که این حفاظت یک انتقال تدریجی کنترل را ارائه کند که در تضادباقوانین اول و دوم نباشد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]