سلامتيران: يافتههاي اخير محققان دانشگاه كينگ لندن حاكي است، كودكان قلدر نسبت به ساير كودكان بيشتر دچار مشكلات رواني ميشوند.
به گزارش رويترز، اين محققان با مطالعه 3 هزار و 719 كودك در سن 5 سالگي و 7 سالگي كه 2 هزار و232 نفر آنها قرباني قلدري شده و يا براي ديگران قلدري ميكردند دريافتند، كودكاني كه قرباني قلدري ديگران ميشوند نسبت به ساير كودكان بيشتر دچار مشكلات دروني مانند افسردگي و اضطراب شده و در مدرسه نيز غمگين هستند. اين در حالياست كه كودكاني كه هم خود براي ديگران قلدري ميكنند و هم قرباني قلدري ميشوند دچار مشكلات اجتماعي بوده و كمتر به احساسات ديگران توجه ميكنند. مجله كودكان به نقل از اين محققان مينويسد، قلدري به عنوان يك رويداد پراسترس زندگي بر رشد طبيعي كودك تاثير مي گذارد.