[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

خبرگزاری فارس:ارتشآمریکا قراردادی به ارزش 3/35 میلیون دلار با شرکت iRobot به امضارساند تانسل جدید رباتهای این شرکت که قابلیت انتقال سربازان از مناطقپرخطر بهمناطق ایمن دارند، را در اختیار بگیرد.

به گزارش فارس بهنقل ازاینفورمیشینویک، پیشنهاد ساخت این رباتها از طرف مرکز قراردادهایTACOMارتش آمریکا به این شرکت صاحبنام داده شده تا بر اساس آن، 486دستگاهروبات PackBot 510 و RacTac Kit تا تاریخ 31 مارس 2010 در اختیارارتشآمریکا قرار گیرد.
درخواست ساخت این رباتها بخشی از قرارداد بزرگ286میلیون دلاری ارتش آمریکا در این زمینه محسوب میشود که تاکنون 125میلیوندلار آن به شرکت iRobot پرداخت شده است.
"جو دایر " مدیر واحدرباتهایصنعتی و دولتی در شرکت iRobot گفت: این سفارش کار یک اتفاق بزرگبرایiRobot محسوب میشود. این مسئله نه تنها بزرگترین قرارداد کاری درطولفعالیتهای شرکت ما محسوب میشود، بلکه این مسئله را به ما یادآوریمیکندکه که سال گذشته معرفی شد، قابلیتهای فراوانی برای سازمانهاینظامی داردو میتواند به صورت گسترده توسط آنها مورد استفاده قرار گیرد.