[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ربات کودک که محققان ایتالیایی پنج سال پیش آن را ساختند صحبت کردن و بازی با توپ و اسباب بازی "لگو" را یاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،اینربات کودک را که iCub نام دارد مهندسان دانشگاه جنوا و تیمیازنورولوژیستهای دانشگاه فرارا پنج سال قبل ساختند. این ربات پنج سالهکهاز فولاد و سیلیکون ساخته شده است در حال یادگیری زبان و بازی با توپولگو است.

این ربات برخلاف سایر رباتهای انسان نما مجهز به مغزی است که توانایی آموختن دارد.

محققاندراین خصوص اظهار داشتند: "این ربات کودک به یک توپ در حرکت توجه کرده وباچشم آن را دنبال می کند. سپس دست خود را دراز می کند و آن را میگیرد.اولین بار حرکت را اشتباه انجام داد اما رایانه ای که آن را هدایت میکندقادر است خطاها را محاسبه کند و با انجام تلاشهای جدید آنها را کاهشدهد.تمام این کارها را مغز رایانه ای ربات بدون نیاز به کمکهای خارجیبرنامهنویسان انجام می دهد."

به گفته این محققان، تئوریهای بسیاریبهدنبال توضیحی برای فرایندی هستند که وقتی انسان موضوع جدیدی را میآموزددر مغز رخ می دهد. بهترین روش برای نشان دادن این فرایند استفاده ازیکسیستم هوش مصنوعی است."

دانشگاه پلیماوث انگلیس و موسسه علوموفناوریهای شناختی شورای تحقیقات ملی ایتالیا با استفاده از نرمافزاریبرپایه تئوری دستور زبان همگانی "نوام چامسکی" به یک نمونه این رباتکودکزبان و سخن گفتن را یاد می دهند.

در این آزمایش، محققان بهاینربات کودک یک "فنجان آبی" را نشان دادند و واژه "فنجان آبی" را تازمانیکه توانست آن را در مغز خود ذخیره کند تکرار کردند.

آموزش استفاده از دستها را محققان دانشگاه جنوا به این ربات کودک آموزش می دهند.

براساسگزارشلارپوبلیکا، یکی از شرایط برنامه اروپایی که برای توسعه iCub بیش از5/8میلیون یورو سرمایه گذاری کرده این است که تمام لابراتوارها می توانددررشد شناختی این ربات کودک شرکت کند. هر گروه شرکت کننده در این پروژهمیتواند یک کیت مونتاژ iCub را از دانشگاه جنوا دریافت کند.

درحالحاضر هفت دانشگاه اروپایی دیگر در انتظار دریافت کیتهای مونتاژ iCubهستند.تا پایان سال 2010 تعداد نمونه هایی که از این ربات ساخته می شوندبه رقم20 خواهد رسید و حتی قرار است در ترکیه و آمریکا نیز دو نمونه ازآن مونتاژشوند.