[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


پژوهشگرانانگلیسیبرای اولین بار نانو رباتی را طراحی کردند که در ساخت آن به جایاستفاده ازسیلیکون از قارچهای انگلی طبیعی استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه با سرمایه ای معادل 238 هزار پوند و توسط گروهی از محققان دانشگاه غرب انگلیس در بریستول اجرا می شود.

دراینپروژه اولین ربات بیولوژیکی که ساخت آن برپایه فناوریهای سیلیکونیاستوارنشده بلکه ساختار این ربات از نوعی قارچ انگلی که در جنگلها، باغهاو درمحیطهای مرطوب زندگی می کند ساخته شده است. این قارچ انگلی"Physarumpolycephalum" نام دارد.

این پروژه با هدف توسعه متدهای محاسبات غیر قرادادی موسوم به "محاسبه بی نظم" اجرا می شود.

محققاندراین خصوص اظهار داشتند: "تصوری که اکثریت مردم از رایانه دارند یک قطعهسختافزاری همراه با یک نرم افزار است که برای انجام تکالیف ویژه طراحیشدهاست. این درحالی است که این قارچ انگلی یک ماده طبیعی است. این قارچباهوشی که دارد به دنبال منابع غذایی می گردد. این قارچ قادر استمحاسباترایانه ای پیچیده ای را حل کند. از جمله پیدا کردن کوتاهترین مسیراز میانچند مسیر مختلف و انجام دیگر محاسبات منطقی. در آزمایشات گذشته،ماتوانایی این قارچ انگلی را در حمل اجسام نشان دادیم. ما می توانیم ازنورو یا تحریکات شیمیایی برای رشد آنها در جهت دقیق استفاده کنیم."

اینرباتجدید که "پلاسموبات" نام دارد قادر است اجسام کوچک را احساس کند وآنها رادر جهت از پیش برنامه ریزی شده حمل کند. رباتها ورودیها وخروجیهای موازی،شبکه ای از حسگرها و توانایی محاسبه اعداد را دارند.

پلاسموبات توسط شیب فضایی نور، میدانهای الکترومغناطیس و خصوصیات زیر-لایه ای که روی آن قرار گرفته است کنترل می شود.

براساس گزارش ساینس دیلی، این یک ربات بی نظم هوشمند کاملا قابل کنترل و قابل برنامه ریزی است.

ایندانشمندانتوضیح دادند: "ما به تازگی اولین مراحل بررسیهای خود را مثلاینکه چگونه میتوان از پتانسیلهای این میکروارگانیسم بهره گرفت پشت سرگذاشته ایم، اما درسالهای آینده می توانیم از این جاندار استفاده کنیم.برای مثال از تواناییاین قارچ می توان در جابجایی مقدار کمی از موادشیمیایی به سوی یک هدف ازپیش تعیین شده استفاده کرد. در آینده ای نهچندان دور می توانیم از قدرتاین میکروارگانیسم در انتقال داروها به نقاطدقیق داخل بدن انسان کمکبگیریم."