[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

محققانموسسهMIT موفق به ابداع ماهیهای رباتیکی شده اند که علاوه بر سادگیساختار ازبدنه پلیمری و ضد آبی برخوردارند که می تواند شنای طبیعی ماهیهارا به خوبیشبیه سازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،بهگفته دانشمندان موسسه MIT یکی از اشکالات همیشگی رباتهای سنتی داشتنقطعاتمتعدد و پیچیدگی بالا در ساختار آنها است. به گفته پابلو آلوارادورباتهایسنتی شاید بتوانند درمحیط آزمایشگاهی به خوبی کار کنند اما درصورتی کهآنها را از این محیط خارج کرده و به محیطی طبیعی مانند اقیانوسوارد کنیمکمتر از نیم ساعت دوام نخواهد آورد.

آلوارادو به همراههمکارانشبرای تولید رباتی با پیچیدگیهای پایین مطالعات بسیاری انجامدادند. درنهایت به جای استفاده از قطعات مکانیکی متعدد از قطعه ای نرم،قابل انعطافو پلیمری برای ساخت ماهی رباتیک استفاده کردند. بدنه این رباتبه صورت قالبگیری ساخته شده و به همین دلیل کوچکترین احتمال نفوذ آب بهدرون ساختار آنوجود نخواهد داشت.

این مواد بسیار ارتجاعی بوده وآب نمی تواندتاثیر زیادی بر روی آن داشته باشد در عین حال ساختار پلیمریدر برابر حرارتبالا بسیار مقاوم است. درون هر ربات موتوری کوچک قرار داردکه امواجی را بهوجود می آورد این امواج در طول بدنه پلیمری حرکت کرده وباعث راندن ماهیرباتیک به سمت جلو می شوند.

با ایجاد تفاوت درمیزان سختی بدنه رباتمحققان می توانند ارتعاشات بدنه ماهی را کنترل کردهو حرکت شنای ماهی هاییمانند ماهی تن و قزل آلا را شبیه سازی کند. ماهیهای واقعی می توانند باسرعتی برابر 10 برابر طول بدن خود در ثانیه شناکنند اما ماهی های رباتیکتنها قادر به شنا با سرعت یک برابر طول بدن خوددر ثانیه هستند که نسبت بهبسیاری از نمونه های موجود سرعت بالایی به شمارمی رود.

بر اساسگزارش نیوساینتیست، محققان معتقدند این ماهی هایرباتیک ارزان قیمت وارتجاعی ابزاری ایده آل برای اکتشافات طولانی مدت درزیر سطح دریاها بهشمار می روند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ICTPRESS-محققان مرکز تحقیقاتی MIT به تازگی با الگوبرداری از بدن ماهی هارباتیموسوم به robo-fish ساخته اند که می تواند به اعماق ناشناختهآبهاکهتاکنون به دلیل نبود امکانات لازم ناشناخته مانده اند خبر داد.

بهگزارشICTPRESS به نقل از "seabotix " ، این گروه تحقیقاتی با بهره گیریاز الگویبدن ماهی ربات هایی ساخته اند که می توانند به اعماق آبها رفته وحتیسرکشی تاسیسات زیر آبها از جمله خط لوله های گازی و نفتی را به عهدهگیرندو به انسانها در کشف منابع آلوده کننده محیط زیست کمک کنند.
گزارشهاحاکی است نخستین ربات ماهی نخستین بار توسط همین گروه تحقیقاتی در سال1994ساخته شد که 2 هزار و 843 عضو داشت و با 6 موتور کنترل می شد .ایندرحالیست که ربات های جدید ساخته شده توسط این محققان تنها کمتر از 10عضودارد و فقط با یک موتور کنترل می شود .
این ربات ماهی بدنی یک تکهای وانعطاف پذیر از جنس پلیمر دارد و موتوری که در قسمت میانی بدن آنقراردارد موج هایی در بدن انعطاف پذیر ماهی ایجاد می کند که آن را به سمتجلوحرکت می دهد .