[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

کوروشپارسامهندس مکانیک شرکت برش ESAB که در همکاری با فرهاد عقیلی از آژانسفضاییکانادا سیستم رباتیک ساده و کاربردی با قابلیت تغییر پذیری بالاییارائهکرده اند در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر از این سیستم رباتیک وکاربردهایآن پرده برداشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر،فرهادعقیلی از آژانس فضایی کانادا و کوروش پارسا مهندس مکانیک شرکت برشESAB بهتازگی طرحی جدید از سیستمی رباتیک ارائه کرده اند که از تغییرپذیری بالاییبرخوردار بوده و می تواند گزینه ای مناسب برای تجهیزات موردنیاز جایگزینشاتلهای ناسا به شمار رود.

کوروش پارسا در گفتگویاختصاصی باخبرنگار فناوریهای نوین خبرگزاری مهر توضیحاتی درباره اینسیستم رباتیکجدید که با ساختار ساده اما مقاوم می تواند در بسیاری ازماموریتهای فضاییبه عنوان ابزاری کاربردی مورد استفاده قرار گیرد، ارائهکرده است.

*خبرگزاری مهر - گروه فناوریهاینوین: ایده اصلی ساخت این سیستم رباتیک ازکجا به ذهن شما خطور کرد و بههمراه آقای عقیلی چه مدت زمانی را صرف ساختننمونه اولیه آن کردید؟


-کوروش پارسا: رباتهای تغییر پذیرمعمولا از واحدهای مفصل و ارتباطی تشکیلمی شوند که مانند بازی های لگوقابلیت سرهم شدن دارند. زمان سر هم بندیچنین رباتهایی نه تنها رابطها ومفاصل باید به صورت مکانیکی به یکدیگراتصال داده شوند، بلکه اتصالاتالکتریکی نیز باید میان آنها برقرار شوند.به همین دلیل معمولا اینساختارها نیازمند طراحی های بسیار پیچیده ایخواهند بود. از سویی دیگر بهدلیل محدودیت وزنی محموله هایی که یک فضاپیمامی تواند به مدار حمل کند،محدودیتهای فضایی نیز در استفاده از اینسیستمها وجود دارد. چنین محدودیتیمخصوصا برای فضاپیمایی که جایگزینشاتلها خواهد شد، دردسرساز خواهد بود.

محدودیتوزنی به آن معنی استکه امکان استفاده از چندین بازوی جداگانه رباتیک برایانجام ماموریتهایمختلف فضایی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل سیستمرباتیکی که ما طراحیکرده ایم از قابلیت جمع شدن و کوچک شدن در ابعادمحدودتری برخوردار است کهاین خصوصیت می تواند سیستم را برای ماموریتهافضایی کاملا مناسب سازد.آقای عقیلی و من به طور کلی در حدود یک سال زمانرا صرف مطالعه و بررسیزوایای مختلف این طرح کردیم.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
نمونه آزمایشی بازوی رباتیک

*ساختارو عملکرد دقیق سیستم رباتیک جدید چیست و چگونه می تواند علاوه برکاهشهزینه های ماموریت، پروژه های فضایی، زمینی و یا لابراتواری را تسهیلکند؟

-این سیستم رباتیک بسیار مشابه بازوهای مکانیکی استکه در خطوط مونتاژ خودرومورد استفاده قرار می گیرند. تفاوت میان دوساختار در این است که برخی ازاتصالات در سیستم رباتیک هم می تواند تغییرطول بدهد و هم می تواند چرخشداشته باشد. این ویژگی نه تنها ساختارمکانیکی بازوی رباتیک را ساده می کندبلکه به آن خاصیت تغییر پذیری نیز میبخشد. در واقع این سیستم ازتغییرپذیری موجود در سیستمهای رایج رباتیکبرخوردار است با این تفاوت سرعتیبالاتر و پیچیدگی کمتر داشته و همینویژگی می تواند از میزان هزینه هایمورد نیاز برای ساخت یا استفاده ازسیستم بکاهد.

* نوع اتصالاتی که برای ساخت سیستم مورد استفاده قرار داده اید چیست؟ چه شباهتی میان بازوهای این سیستم و بازوهای بیونیکی وجود دارد؟

-اینمفاصل از نوع مفاصل سیلندری یا استوانه ای هستند مشابه دو لوله که یکیداخلدیگری می تواند حرکت داشته باشد. در یک مفصل استوانه ای به طور معمولعضوداخلی را می توان به وسیله یک موتور نسبت به عضو خارجی چرخاند و درعین حالبا استفاده از یک جک هیدرولیکی لوله داخلی را در امتداد محورشجابجا کرد.سیستم رباتیک طراحی شده نیز از مفاصل استوانه ای بهره می بردبا این تفاوتکه مفاصل استوانه ای مورد استفاده غیر فعالند یعنی نه از عضومحرک مانندموتور یا جک هیدرولیک بهره می برند و نه از ابزار اندازه گیریبرخوردارند.

دراین شیوه برای کنترل حرکت مفصل از ضامنی استفادهمی شود که می تواند دولوله مفصل را به یکدیگر قفل کند. در این شرایط،دستیابی به نقطه ای ثابت واتصال به این نقطه می تواند ضامن را آزاد کردهو دو لوله را به هم نزدیک ویا از هم دور کند. این فرایند باعث طولانی ترشدن یا کوتاه تر شدن بازو شدهو پس از دستیابی به اندازه مورد نظر ضامن مجددا لوله ها را در موقعیت موردنظر به یکدیگر قفل خواهد کرد.

اینشیوه تنها نوعی خاص از یک بازویرباتیک نیست بلکه کلاسی جدید از سیستمهایرباتیک است. بازوهای بیونیک نیزمی تواند از چنین ساختاری برخوردار باشنداما خصوصیت بلند و کوتاه شدنبازوها از قسمتهایی از این فناوری است کهانسانها نیازی به آن نخواهند داشت.

* آیا معتقدید این سیستم می تواند برای استفاده در جایگزین شاتلها مناسب باشد؟

-بله.این سیستم رباتیک که طرح آن ارائه شده است می تواند به عنوان ابزاریمناسبدر جایگزین کردن شاتلهای ناسا به کار گرفته شوند. در واقع هدف نهاییما ازارائه این طرح ایجاد ساختاری قابل تغییر است که ساده تر، قابلاطمینان تر وسبک تر از سیستمهای کنونی باشد و برای نگهداری از آن فضایکمتری مورد نیازباشد.

گفتگو کننده : سمیرا مصطفی نژاد