لاك پشت ماتا ماتااينلاك پشت ابتدا در داخل شهر در كنار رودخانه ها و نهرهايي كه داراي آب تازهبا جريان ملايم هستند ديده شده است. بدن غول پيكر همراه با لاك نرم اينحيوان ميتواند در طول به رشد 6 فوت (حدود 2 متر) و در وزن به بيشتر از100 پوند (حدود 50 كيلوگرم) برسد

ماتاماتا در كنار نهرهايي باآبهاي تيره و آرام، بركه هاي راكد، مرداب ها، باتلاق ها در قسمتهاي شماليبوليوي، شرق پرو، اكوادور، شرق كلمبيا، ونزوئلا، گينه، و بخشهاي شمالي ومركزي برزيل زندگي ميكند. ماتاماتا از انواع حيوانات آبزي به شمارميآيد، اما ترجيح ميدهد در آبهاي كم عمق زندگي كند تا راحت بتواند براينفس كشيدن به سطح آب بيايد.اکیدینه
ايناکيدناها يك گروه از دو گروه پستانداران تخم گذار هستند (گروه ديگر آنهاپلاتيپوسها هستند). اين جوجه تيغي هاي پوزه دراز در گينه جديد زياد ديدهميشوند


آرماديلوي پري مانند صورتي رنگاينحيوان در آرژانتين مركزي يافت شده است و در دشتهاي بي آب و شني پوشيده شدهاز كاكتوسها و بوته هاي خاردار سكونت دارد. اين حيوان زماني كه ميترسداين توانايي را دارد كه زير خاك از نظرها پنهان شود. آرماديلوها سوراخهايكوچكي در زير زمين نزديك مجتمع مورچه ها در خاك خشك حفر ميكنند. و معمولاًاز مورچه و نوزادانشان در نزديكي پناهگاهشان تغديه ميكنند.


موش گوش دراز
اين "ميكي موس بياباني" جانوري جونده شبيه موش است، دم دراز، پاهاي عقبي بلند براي پريدن و به خصوص گوش خيلي

درازي دارد. اين موش در بيابانهاي چين و مغولستان يافت شده است. اين حيوان در ليست قرمز


در گروه حيوانات در حال انقراض طبقه بندي شده استجانور حشره خوار الفانت
آنها به طور وسيعي در بخشهاي جنوبي آفريقا گسترده اند و اگرچه در محلهاي عمومي و اجتماعي زندگي نمي كنند، ولي

قادر به زندگي كردن در انواع زيستگاه هاي طبيعي از بيابان ناميب گرفته تا مكانهاي صخره اي جنوب آفريقا و جنگل هاي انبوه

هستند.خرگوش پاتاگونيان مارايك حيوان جونده درشت هيكل كه هم شبيه خرگوش و هم شبيه يك الاغ به نظر ميرسد. اين پاتاگونيان مارا در قسمتهاي

مركزي و جنوبي آرژانتين زندگي ميكند. ماراها در علف زارهاي كم باران و بوته زارها و دشتها سكونت دارند.موش كور با بيني ستاره اي شكل
موش كور بيني ستاره اي در مناطق مرطوب نواحي پست زندگي ميكند. از جانوران بدون مهره كوچك، حشره هاي آبزي،

كرمها وحلزونها تغذيه ميكند. او شناگر ماهري است و ميتواند در قسمتهاي پاييني نهرها و درياچه ها براي يافتن غذا ب

ه جستجو بپردازد. مثل بقيه موش كورها ميتواند تونلهاي كم عمقي حفر كند؛ اغلب راه خروج اين تونلها از زير آب ميباشد.

شاخكهاي حساس بيني تقريباً با يكصد هزار شاخك ريز پوشيده شده است كه به غريبه ها صدمه ميزند
بز كوهي سايگا
سايگا جزو حيوانات در حال انقراض طبقه بندي شد. امروزه تخمين زده ميشود كه مجموعاً 50.000 سايگا وجود داشته

باشند، كه در كالميكيا، سه منطقه در قزاقستان و در دو منطقه قرنطينه شده در مغولستان زندگي ميكنند