موسسه ملی بهداشت آمریکا اخیزاً برای افرادی که از بی خوابی ، کم خوابی و بد خوابی رنج می برند توصیه هایی

نموده است.توصیه های زیر به افراد کمک می کند تا حداکثر استفاده را از مدت خواب خود کسب کند.
1- وقت معینی برای خوابیدن انتخاب کنید و هر شب در همان ساعت آماده خواب شوید.
2- یک عادت آرام بخش برای خواب انتخاب کنید و هر شب با انجام آن دوند خوابیدن خود را تسریع نمایید، نظیر خواندن کتاب و استحمام با

آب گرم.
3- بعد از صرف شام ار انجام کارهای استرس زا خودداری کنید و ساعات آرام بخش را طی کنید.
4- اتاق خوابتان را در طول خواب تاریک نگه دارید.
5- از خوردن غذاهای سنگین در ساعات نزدیک به وقت خواب خود پرهیز کنید.
6- اتاق خواب را در سطحی که احساس راحتی می کنید حفظ نمایید و از اتاق سرد یا خیلی گرم دوری کنید.
لازم به ذکر است که کم خوابی علاوه بر خستگی ممتد در طول روز می تواند میزان خطر حمله ی قلبی را تا 45 درصد افزایش دهد.