محققان دانشگاه کالیفرنیا هنگام مطالعه بر روی جانداران اعماق دریاها موفق به کشف گونه هایی از کرمها شده اند که درخشان بوده و به منظور مقابله با تهدیدها مهاجمان خود را بمباران می کنند.

بهگزارش خبرگزاری مهر، محققان این گونه از کرمهای درخشان ساکن را دراعماقاقیانوسها کشف کرده و مشاهده کردند این جانداران در برابر شکارچیان رفتاربسیار عجیبی از خود به نمایش می گذارند. اینجانداران در هنگام احساس خطر مهاجم را با استفاده از قطعاتی درخشان از بدنخود بمباران می کنند. محققان دانشگاه کالیفرنیا این جاندار را به صورتکاملا تصادفی و در حالی پیدا کرده اند که مشغول اکتشاف در اعماق اقیانوسهابوده اند. به گفته دانشمندان این جانداران از خصوصیات شگفت انگیز متعددیبرخوردار بوده و در عمق سه هزار و 700 متری از عمق اقیانوس کشف شده اند.

گونههای مختلف این کرمها درخششهای رنگی متفاوتی را از خود ایجاد می کنند وبرخی از آنها برای نجات خود از مهلکه بمبهای درخشانی را برای گیج کردنمهاجم پرتاب می کردند تا فرصت مناسب برای فرار را به دست آورند. کرمهایدرخشان در عین حال شناگران قدرتمندی بوده و از پرزهای طولانی موجود بر رویبدنشان به عنوان پدالهایی برای سرعت بخشیدن به شنا استفاده می کنند.


دانشمندانبه دلیل پرتاب بمبهای درخشان نام Swima Bombiviridis را برای این کرمهاانتخاب کرده اند، کرمهای درخشان معمولا دارای هشت بمب هستند که یک یا دوبمب را به صورت همزمان پرتاب می کنند.

براساس گزارش بی بی سی، به دلیل کوچک بودن بمبها و نور شدیدی که توسطزیردریایی برای اکتشاف مورد استفاده قرار می گیرد امکان تصویربرداری ازپدیده بمباران کرمها به وجود نیامده و به همین دلیل دانشمندان برای انجاممطالعات بیشتر کرمهای بمب افکن را به سطح آب انتقال داده اند.