گزارش اختصاصی جهان از یک موفقیت ملی;

[HIGHLIGHT=#c6d9f0]چگونگی خودکفایی بنزین در 48 ساعت [/HIGHLIGHT]


جمهورياسلامي ايران از ماهها پيش از طرح مجلس سناي آمريكا در تحريم كشورهايصادركننده بنزين به ايران اعلام كرده بود كه قادر است ظرف مدت 48 ساعت درتوليد بنزين به خودكفايي برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي جهان،فاز نخست اين طرح كه رسانه هاي اصلاح طلب در طول برگزاري انتخابات رياستجمهوري در اقدامي هماهنگ آن را با ترديد مواجه ساخته بودند و حتي آن را يكبلوف سياسي مي خواندند روز دوشنبه 12 مردادماه در مجتمع هاي پتروشيمي و باهدف آمادگي در برابر شرايط اضطراري آغاز شد.

طرح خودكفايي 48ساعته از واردات بنزين شامل يك بسته جامع متشكل از توليد مكمل هاي جديد باقابليت افزايش درجه آرام سوزي بنزين، توليد بنزين از نفتاي سبك و محصولاتآروماتيكي دو مجتمع پتروشمي در عسلويه و بندرماهشهر و شناسايي فرمول جديدبراي تبديل «نفتا» و «لايت اند» به بنزين با اكتان بالاست.

درحال حاضر براساس دستورالعمل ها و استانداردهاي موجود در شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي، عرضه بنزين معمولي با عدد اكتان 87 و بنزين سوپر باعدد اكتان 95 است، صورت مي گيرد.

براساس اخبار دريافتي از منابعآگاه، يك شركت تحقيقاتي ايراني در سال گذشته با همكاري و حمايت هاي دولتيموفق به توليد مكمل بالا برنده عدد اكتان بنزين از متانول توليدي پتروشيميو ضايعات غيرقابل استفاده پالايشگاهي شد.

براساس دستورالعملسازمان حفاظت از محيط زيست، عدد اكتان بنزين معمولي تا سال آينده بايد از87 به 90 برسد. محققان ايراني در حال حاضر در اين شركت تحقيقاتي دو مكملOM10 و OM60 را كه بالابرنده عدد اكتان بنزين هستند را توليد مي كنند.OM10 مكمل جديدي است كه با اضافه شدن به بنزين پايه، مي تواند اكتان بنزينرا بين 5تا 15 واحد بالا ببرد. OM60 نيز كاربرد متفاوتي دارد. در فرآيندپالايش و تقطير نفت خام ماده اي به نام «لايت اند» به دست مي آيد كه اكتانآن بين 33 تا 35 است و به دليل عدد اكتان پائين و براي توليد بنزيناستفاده نمي شود. اما همين ماده در صورت تركيب با مكمل OM60 مي تواندبنزيني با عدد اكتان 90 تا 95 بدست آيد كه با اين روش مي توان نياز بهواردات 40درصدي ايران به بنزين را تا حدود زيادي مرتفع ساخت.

نكتهمهم در اين ميان اين است كه در حال حاضر بسياري از شركت هاي بين المللينفتاي سبك و فرآورده هاي غيرقابل استفاده و ضايعات پالايشگاهي را با قيمتينازل از ايران خريداري مي كنند و پس از مخلوط كردن آن با مكمل هاي خودبنزين توليد كرده و آن را با ارزش افزوده فراوان مجدد به كشورمان صادر ميكنند. با دست يابي محققان ايراني به فرمول جديد تبديل «نفتا» و «لايت اند»به بنزين ضمن صرفه جويي ارزي قابل ملاحظه، پاشنه آشيل اقتصاد ايران بهنقطه قوت ايران تبديل مي شود.

براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفتهدر فاز اول طرح 48ساعته خودكفايي از واردات بنزين كه در هفته هاي پيش آغازشد، حدود 14 هزار تن در روز OM60 توليد مي شود كه 4هزار تن از آن جهت مصرفروزانه پالايشگاههاي نفت داخل كشور مصرف و مازاد آن به خارج از كشور صادرمي شود. براساس تدابير انديشيده شده امكان افزايش حجم توليد اين محصولاستراتژيك در مدت زمان كوتاهي وجود دارد. در فاز دوم اين طرح از محصولتوليد شده در فاز اول، ماده اي با اكتان بسيار بالا توليد مي شود كههمانطور پيشتر مورد اشاره قرار گرفت اين محصول (OM60) قادر است موادضايعاتي، «نفتا» و «لايت اند» را كه جز پسماندهاي پالايشگاههاي نفت محسوبمي شود را به بنزين قابل مصرف در خودروها تبديل كند.

از مزاياياين طرح استراتژيك محققان ايراني كه دانش آن به صورت صددرصد در كشورمانبومي شده است مي تواند به ارز آوري قابل ملاحظه، ارزش افزوده بالاي توليدOM10 و OM60 نسبت به متانول توليدي پالايشگاهها و سازگاري با محيط زيستاشاره كرد.

در كنار توليد افزاينده هاي عدد اكتان بنزين يعنيOM10 و OM60 چند طرح ديگر موازي نيز در مجتمع هاي پتروشيمي عسلويه وماهشهر اجرايي شده است كه با درنظر گرفتن توليد روزانه 45ميليون ليتربنزين از 9پالايشگاه داخلي موجود، امكان خودكفايي از واردات بنزين ظرف مدت48ساعت وجود خواهد داشت.

هم اكنون بخشي از توليدات اين دو مجتمعشامل نفتاي سبك، سنگين و محصولات آروماتيكي است كه نفتاي سنگين توليدي آنداراي ضايعات و برش هاي گازوئيلي است. هم چنين نفتاي سنگين مجتمع هايپتروشيمي عسلويه و ماهشهر در شرايط فعلي به عنوان خوراك اصلي توليد نفتگاز به شركت ملي پخش و پالايش تحويل داده مي شود كه با توجه به رشد مصرفگازوئيل در ماههاي اخير و كمبود احتمالي آن ماهيانه بين 95 تا 100هزار تناز اين فرآورده توليد و در داخل كشور توزيع مي شود.

محققانايراني با اين وجود هنوز از پاي نايستاده اند و در طرح مشتركي با يكي ازانجمن هاي علمي قصد توليد بنزين اتانول دارگياهي را دنبال مي كنند كه دراين پروژه امكان افزودن اتانول به بنزين معمولي به ميزان 8تا 10 درصد وجوددارد كه در صورت موفقيت نهايي، ايران را به يكي از عمده صادركنندگان منطقهاي و حتي فرامنطقه اي بنزين در جهان تبديل مي كند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]