لیستدیوانهترین دانشمندان جهان که توسط نشریه ای علمی منتشر شده است به معرفی10 نفراز نابغه های تاریخ بشر می پردازد که در عین ارائه ابداعاتی کهحیات بشر رامتحول کرده اند از خصوصیات رفتاری عجیبی نیز برخوردار بودهاند.
دانشمندانبزرگیکه نام آنها در تاریخ بشر به عنوان بزرگترینها به ثبت رسیده است درزمانحیات خود نسبت به دیگر افراد به گونه ای غیرعادی به شمار می آمدهاند. اینافراد با هوش بسیار بالای خود نه تنها طرحی جدید و گاه غیرعادیرا به زندگیبشر افزودند، بلکه دیدگاه انسان نسبت به جهان را به طور کلتغییر دادند.
نشریهعلمیلایوساینس به منظور معرفی این افراد که در دوره خود از برترینها بهشمار میرفته اند، طی گزارشی جالب لیست 10 نفر از این دانشمندان که بهدلیل بالابودن بیش از حد سطح هوشی از نظر بسیاری از افراد زمان خوددیوانه به شمارمی رفته اند را با عنوان "لیست 10 تن از دیوانه تریندانشمندان جهان" منتشرکرده است.
یوهان کونراد دیپل:ویدر کشور آلمان و در قلعه ای به نام فرانکشتاین متولد شده و رشد کرد. درقرن17 میلادی وی به عنوان یک شیمی دان موفق به ابداع رنگدانه آبی پروسیکی ازاولین رنگهای شیمیایی ترکیبی در جهان شد. اما اصلی ترین و بی پایانترینتلاش وی که شهرت زیادی را نیز برایش به ارمغان آورد تلاش برای کشفاکسیرحیات یا نامیرایی است. شایعاتی که درباره آزمایشهای وی بر رویاجسادانسانها وجود داشته است الهام بخش شکل گیری شخصیت افسانه ایداستانفرانکشتاین بوده است.
وارنر ون براون:ویدر سن 12 سالگی قطار اسباب بازیش را از ترقه پر کرده و در میانخیابانیشلوغ در آلمان منفجر کرد. این عمل نشانه از پدیده ای بود که درآینده درحال وقوع بود. وی در نهایت به عنوان مغز برنامه های موشکی V-2هیتلر بهعنوان اسیر جنگی به زندان افتاد و سپس راه خود را به سوی فضا واکتشافاتفضایی باز کرد. وی در حالیکه در برنامه های فضایی آمریکا دست داشتبهعنوان استاد فلسفه و غواصی نیز مشغول به کار بود.
رابرت آپنهایمر:رئیسپروژه منهتن که به منظور تولید اولین بمب اتمی جهان راه اندازی شدهبود،هرگز در ابراز احساس خود در رابطه با جامعه گرایی و حس کشمکش وناسازگاریدرباره بمباران اتمی ابایی نداشت. به طوریکه تمامی نیروی سیاسیو دانشگاهیخود را بر روی این موضوعات متمرکز کرد. وی با وجود این مجادلهها ودرگیریها به عنوان مردی شناخته می شود که زبانهای آلمانی و هندی راتنها بهاین منظور آموخت تا در هنگام آزمایش اولین بمب اتم خود قسمتهاییاز کتابمقدس هندوها را به عنوان خطابه بیان کند.
فریمن دیسون:ویدر زمینه های علم فیزیک و نویسندگی داستانهای علمی تخیلی بسیار چیرهدستبوده است. دیسون در سال 1960 نظریه ای را مبنی بر نیاز انسان در تولیدلایهای محافظتی برای محاصره منظومه خورشیدی و حداکثر استفاده از نورخورشیدارائه کرد. این لایه اکنون با عنوان لایه دیسون شناسایی می شود.دیسونعمیقا به حیات ماورایی اعتقاد داشته و بر این باور بود انسان طی چنددههآینده قادر به برقراری ارتباط با موجودات ماورائی خواهد بود.
ریچارد فین مان:وینیز یکی از نابغه هایی بود که در پروژه منهتن حضور موثری داشته و درتیمنخبه هایی بود که بمب اتم را تولید کردند. فین مان یکی ازمهمتریندانشمندان قرن بیستم میلادی به شمار می رود. وی در کنار مشغله خودبهعنوان یک فیزیکدان به موسیقی و طبیعت علاقه بسیاری داشت و موفقبهرمزگشایی خط هیروگلیف مایانها شده بود.
جک پارسونز:ویدر عین حال که از پایه گذاران لابرات وار رانشی جت به شمار می رود بهصورتمداوم به تمرین جادو و جادوگری می پرداخته است. این دانشمند مرموز وفعالدر زمینه علوم فضایی از تحصیلات رسمی برخوردار نبود و در عین حالریاستتولید راکتی سوختی برای هدایت ایالات متحده به فضا را در دست داشت.وی طیحادثه ای ناگوار در حال انجام آزمایشهایی در محل سکونت خود در اثرانفجاریبزرگ از دنیا رفت.
جیمز لاولاک:ایندانشمند زیست محیطی مدرن و مخترع فرضیه بزرگ جهان ابر ارگانیسم، درارائهپیش بینی های وحشتناک درباره تغییرات جوی شهرت زیادی داشته است کهاکنون میتوان به خوبی دید بسیاری از پیش بینی های وی به حقیقت پیوستهاند. بر اساسپیش بینی وی مرگ تدریجی در حدود 80 درصد از جمعیت بشر تا سال2100 امریاجتناب ناپذیر خواهد بود.
نیکولا تسلا:تسلافردی است که در هنگام روشن کردن یک سوئیچ بزرگ الکتریکی باید تصویروی رادر ذهن داشت. وی به عنوان مخترع رادیوی بی سیم و ژنراتورهای AC کهکلیدآغاز عصر الکتریک به شمار می رود، شناخته می شود. وی همچنین به عنواننابغهدیوانه نیز شناخته می شد زیرا بسیار کم خوابیده و از بدن خود بهعنوانابزاری رسانا برای نمایش دستاوردهایش در جمع استفاده می کرد.
لئوناردو داوینچی:ایندانشمند و نقاش محبوب ایتالیایی به گونه ای از میان تمامی شاهکارهایدورانرنسانس این فرصت را پیدا می کرد تا به جهان نامتعارف نیز سرکی بکشد.درکتاب طراحیهای این دانشمند ایتالیایی که اکثرا به صورت قرینه نگاشتهشده،سرزمین عجایبی از ماشینها و طراحی های شگفت انگیز نهفته است کهبسیاری ازآنها نهفته باقی مانده و برخی از آنها از جمله طرح هلی کوپتراولیه ویقرنها بعد به واقعیت تبدیل شد.
آلبرت اینشتین:ویبه طور قطع با ارائه نظریات فیزیکی متعددی که جهان را متحول ساخته ازنابغهترینهای این لیست 10 نفره به شمار می رود. وی علم فیزیک را با ارائهنظریهنسبیت احیا کرده و در زمینه های گرانش و کوانتم به موفقیتهای زیادیدستیافت. وی همچنین به مسابقه دادن با قایق بادی اش در روزهای بدون بادتنهابه منظور قدرت نمایی بسیار علاقه مند بود.