موزه محوطه ميراث جهاني پاسارگاد با 7 هزار متر زيربنا ساخته ميشود

موزهمحوطه ميراث جهاني پاسارگاد پس از 30 سال با 7 هزار متر زير بنا ساختهميشود. پيش از اين ساختمان نيمه کاره موزه قرار بود در فضايي حدود 4900متر ساخته شود. همچنين براي راهاندازي موزه و ساخت بناي نيمه کاره يکميليارد و 200 ميليون تومان تامين اعتبار شده است.

خبرگزاريميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_ موزه محوطه باستاني و ميراث جهانيپاسارگاد پس از 30 سال راهاندازي ميشود. ساخت اين موزه پيش از انقلابآغاز شد که پس از انقلاب تا امسال متوقف مانده بود.

«کاووس رئيسي»،فرماندار شهرستان پاسارگاد با اعلام اين خبر به CHN گفت:« راهاندازي موزهمحوطه ميراث جهاني پاسارگاد ازجمله وعدههاي فرمانداري شهرستان در طي يکسال گذشته بود که بالاخره موفق شديم با کسب اعتبار قابل توجهي ساخت اينموزه و راهاندازي آن را پس از 30 سال از سر بگيريم.»

رئيسي دربارهتامين اعتبارات راهاندازي موزه پاسارگاد گفت:« راهاندازي موزه که شاملساخت بناي نيمه کاره و تجهيز آن است با بودجهاي حدود يک ميليارد و 200ميليون تومان آغاز ميشود. 500 ميليون تومان از اين بودجه در سفر هياتدولت و رياست جمهور به شهرستان پاسارگاد مصوب شد و 700 ميليون باقيماندهنيز پس از رايزنيهاي متعدد با استانداري ازسوي استاندار فارس تامين شدهاست.»

رئيسي در پاسخ به اين سئوال که قرار بود بخشي از منابع ماليساخت موزه پاسارگاد را سد سيوند تامين کند؛ گفت:« ما همچنان به رايزنيهايخود با مسئولان سد سيوند ادامه ميدهيم و طبق آخرين قولي که به ما دادندقرار است يک ميليارد تومان به ساخت موزه کمک کنند. به اين ترتيب اين موزهبا هزينهاي بالغ بر دو ميليارد تومان به بهرهبرداري ميرسد.»

ويدرباره بناي نيمه کاره موزه گفت:« ساخت بناي موزه پيش از انقلاب در مساحتيبالغ بر 4950 متر آغاز شد. اما موفق شديم متراژ اين بنا را تا 7000 مترافزايش دهيم که ميتواند در بهتر شدن فضاي موزه موثر باشد.»

فرماندارپاسارگاد درباره عملکرد موزه گفت:« برنامهاي که ميراث فرهنگي به ما دادهشامل تجهيز موزه به وسيله اشياء باستاني منطقه، آثار بدستآمده ازکاوشهاي باستانشناسي تنگه بلاغي و همچنين موزه مردمشناسي منطقه است.»

رئيسيدرباره ديگر برنامههاي عمراني پاسارگاد گفت:« قرار است چندين سرويسبهداشتي در پاسارگاد ساخته شود که در هفته دولت به همراه کلنگ ازسر گيريساخت موزه افتتاح ميشود.»

همچنين وي شنيدههاي حاکي از وجودقاچاقچيان در منطقه و انجام کاوشهاي غيرمجاز را تکذيب کرد و گفت:« طي يکسال گذشته هيچ حفاري غيرمجازي در منطقه گزارش نشده و تمامي يگان پاسدارانو نيروي انتظامي منطقه و حتي مردم مراقب آثار باستاني ميراث جهانيپاسارگاد هستند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]