نادر شاه افشار :


فتح هند افتخاری نبود برای من ، دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مهم بود کهبیست سال کشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد کمال بر مردمسرزمینم روا داشتند ، اگر به دنبال افتخار بودم سلاطین اروپا را به بردگیمی گرفتم ؛ که آنهم از جوانمردی و خوی ایرانی من بدور بود .