پس از آنكه گلشيفته فراهاني بازيگر زنسينماي ايران رهسپار آمريكا شد تا در فيلم هاي هاليودي ايفاي نقش كند ،گزارش ها درباره احتمال بازي ديگر هنرمندان ايراني در فيلم هاي هاليوديافزايش يافته است.

در همين زمينه روزنامه تهران امروز در گزارشي ذيل تيتر « ستاره پولساز سينماي ايران » نوشت:

امينحيايي را بايد از بازيگران تواناي سينماي ايران دانست كه از يكسو هموارهدر توليدات سينماي تجاري بازي كرده و از سوي ديگر در مواردي نادر اين شانسرا داشته كه در آثار كارگردانان مطرح سينماي ايران همانند داريوش مهرجوييو رسول صدر عاملي حضوري قابل توجه داشته باشد. هم اكنون فيلم پسر تهرونيبا بازي امين حيايي بر پرده سينماهاي تهران است.از سويي ديگر اخباري دربرخي سايتهاي اينترنتي از جمله ويكي پديا منتشر شده با اين عنوان كهحيايي قرار بوده در سال ۲۰۰۹ در فيلم My leader محصول كمپاني برادرانوارنر بازي كند.به صحت اين خبر چندان نميتوان اطمينان داشت.


اماحيايي در سالهاي اخير بازيگر پولسازي بوده است. بازيگر محبوبتهيهكنندگان سينماي تجاري. مثلا سال گذشته فيلم قابل توجه و تحسينبرانگيز «دايره زنگي» را برپرده سينماها داشت كه از فروشي بيش از يكميليارد تومان برخوردارشد، يا درهمين سال فيلم تجاري «زنها فرشتهاند» بابازي او برپرده سينماها آمد كه آن هم فروش بسيار خوبي داشت. فيلمي كه تهيهكننده آن حسين فرح بخش بود. يا همين ايام نوروز، «اخراجيها ۲ » با بازياو بر پرده سينماها بود.اما امين حيايي كمتر اين شانس را داشته كه در آثاركار گردانان مطرح سينما بازي كند. بازي در فيلمهاي رسول صدر عاملي (شب) ومهرجويي (مهمان مامان) از جمله فرصتهاي كم نظيري براي امين حيايي بودهاست.


البته بازي امين حيايي درفيلم سن «پترز بورگ» بهروزافخمي را هم ميتوان جزو شانس هايش دانست هر چند نقشش در اين فيلم كوتاهبوده است. بازيگري كه اكثر منتقدان درباره او گفته اند: حيايي بازيگري استكه در فيلمهاي بد هم خوب بازي ميكند.امين حيايي خود چند سال پيش نيز درگفت وگويي با شرق، مهرجويي رااز بهترين كار گرداناني دانسته بود كه باآنها كار كرده وهمكاري با اين فيلمساز مشهوررا از افتخارات خود دانسته بود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]