ایسنا: بدترين آثارسينمايي هاليوود كه در مراحل توليد بسيار پرسروصدا بودهو حتي اكران پرفروشي را نيز پشت سر گذاشتهاند، توسط منتقدان سينمايينشريه «مووي فون» انتخاب و معرفي شدند.

فيلمهاي «آرماگدون» محصولسال 1998، «پسران بد 2 » توليد 2003، «اسپايدرمن 3 »(2007) و «مردان ايكس: خواستگاه ولورين» در قعر اين ليست ايستادهاند.

بنابراين گزارشدر ادامه اين فهرست به عناويني چون «سياره ميمونها» 2001، بازگشت موميايي2001، كليك 2006، كد داوينچي (2006) و «روح موتورسوار» (2007) برميخوريم.

فيلمهاي«روز پس از فردا (2004)، بيباك 2003، انيميشن «اسكوبي دو» (2002)،ترانسفورمرها 2009، چهار شگفتانگيز 2005، »گودزيلا» 1998 و «غرب وحشيوحشي» (1999) رتبههاي دوازدهم تا ششم بدترين آثار پرفروش سينماي هاليوودرا به خود اختصاص دادهاند.

رتبههاي پنجم تا اول نيز اين ليست نيزدر اختيار فيلمهاي « ماتريكس» (2003)، «بتمن و رابين» (1997)، «پرلهاربر» (2001)، گربه در كلاه (2003) و «جنگ ستارگان: اپيزود اول» محصول(1999)، قرار گرفته است.