نگاهی به قبض تلفن همراه این دوره خود بیندازید. شما بهتر از هرکس دیگری می دانید که هزینه مکالمه و پیامک گران شده است یا نه؟

مهدی خاکیفیروز:شرکت مخابرات ایران و برخی شرکتهای استانی تابع آن، پروایی در زیرپاگذاشتن مصوبات قانونی و افزایش خودسرانه قیمت خدمات خود ندارند. اینگرانفروشی در عرصههای مختلفی همچون پهنای باند اینترنت، آبونمان ماهانه،تلفن ثابت، خدمات ویژه مخابراتی و کارت شارژ همراه اول به چشم میخورد.
پافشاریمخابرات بر گرانفروشی تا جایی بالا گرفته است که در این خصوص، مدیرعاملمخابرات تهران به اداره احضار شده و برای وی قرار وثیقه صادر شده است اماگرانفروشی همچنان ادامه دارد.
گرانی 200درصدی پهنای باند
یکی از مصادیق گرانفروشی مخابرات، پهنای باند لازم برای اینترنت پرسرعت (ADSL) است.

مسعودریاضیات رئیس انجمن کارفرمایان شبکههای اینترنتی در این خصوص میگوید:«اگر تهیه و تأمین پهنای باند در اختیار بخشخصوصی باشد، میتواندپهنایباند را به یکچهارم قیمت کنونی تهیه و توزیع کند.»

اومیافزاید: «شرکتهای انتقال داده (PAP) به شبکه زیرساخت پیشنهاد دادند کهکنسرسیومی تشکیل دهند و پهنای باند را خودشان از خارج تهیه کنند که بامخالفت مواجه شد. ورود یک STM1 پهنای باند که 155 مگ ظرفیت دارد، نزدیک به6هزار دلار برای مخابرات هزینه دارد اما مخابرات آن را به هشت برابر قیمتیعنی 48میلیون تومان به شرکتهای انتقال داده میفروشد.»

البتهگرانفروشی مخابرات در تأمین زیرساختهای اینترنت به این مسئله محدودنمیشود و شامل هزینه غیرضروری دیگری نیز میشود، این هزینه که به دلیلطراحی نادرست شبکه مخابراتی کشور به کاربران اینترنت تحمیل میشود هزینهانتقال داده بین مخابرات تهران و مراکز مخابرات سراسر کشور است.

یکیدیگر از گرانفروشیهای مخابرات در عرصه اینترنت، هزینه مربوط به خطوطرانژه شده (ویژه اینترنت پرسرعت) است. شرکتهای مخابرات تهران و کرمانشاههماکنون هزینهای معادل 3هزار تومان برای هر خط تلفن دریافت میکنند درحالی که سازمان مقررات رادیویی در سال 86 تصویب کرد که این رقم باید بههزار تومان کاهش یابد. این مصوبه در همه استانها به جز تهران و کرمانشاهاجرایی شده است. این موضوعی است که باعث شده شرکتهای ندا در تهران ازشرکت مخابرات این استان به قوهقضائیه پناه ببرند. دادسرای تخلفات کارکناندولت نیز تاکنون با صدور قرار وثیقه 4میلیارد تومانی برای محمد روحاللهیمدیرعامل شرکت مخابرات تهران مقدمات محاکمه وی را فراهم کرده است؛ چند اوصدور این قرار را تکذیب میکند ولی سایت تابناک به نقل از یکی از شاکیان،از وجود مدارک معتبر برای تأیید این قرار خبر داده است. گفتنی است، سازمانبازرسی کل کشور و برخی دیگر از نهادهای نظارتی در این خصوص از شرکتمخابرات پاسخ خواستهاند که البته تاکنون نتیجهای دربرنداشته است.
بخشخصوصی نجاتدهنده است؟
تاپیش از ورود بخشخصوصی به عرصه خدمات اینترنتی، اشتراک اینترنت پرسرعتماهانه حدود یکمیلیون تومان هزینه داشت که اکنون هزینه این اشتراک، به 7تا 50هزار تومان در ماه کاهش یافته است. البته هنوز بخش مهمی اززیرساختها یعنی نقطه اصلی اتصال شبکه در انحصار شرکت مخابرات است و شایدبه همین دلیل است که شرکتهای خصوصی، نمیتوانند هزینه خود را از اینارقام پایینتر بیاورند.
در حالحاضر شرکت مخابرات، مجوز ارتباطاتماهوارهای به ISPها و HSPهای غیردولتی را به ندرت صادر میکند در حالیکه صدور چنین مجوزهایی میتواند سرعت دسترسی به اینترنت را به شدت افزایشدهد بدون آنکه هزینه بیشتری را به مصرفکنندگان نهایی تحمیل کند.

محمدبیدختینژاد رئیس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در اینخصوص میگوید: مخابرات از بستن قراردادهای QOS و SLA با شرکتهای خصوصیاجتناب میکند. این شرکت پهنای باند را چند برابر قیمت منطقهای میفروشدو در عمل نیز پهنای باندی کمتر از قرارداد در اختیار شرکتهای خدماتاینترنت قرار میدهد.
فریبکاری در کاهش قیمتها
شرکتمخابرات در ماههای نخست سالجاری، از کاهش هزینه سپرده برای دریافت خطوطتلفن شهری خبر داد و تبلیغات گستردهای در این خصوص به عمل آورد. هرچنداین وعده تحقق پیدا کرد و قیمت خطوط تلفن ثابت از 83 هزار تومان به 53هزارتومان یعنی معادل 30هزار تومان به ازای هر خط تلفن کاهش یافت ولی مخابرات،راهکار دیگری برای بازپسگیری این مبلغ در پیش گرفت. تا ماه گذشته، حداقلکارکرد منظور شده 500تومان در هر دوره بود که از دوره خرداد - تیر 88 اینمبلغ به 1000 تومان افزایش یافته است. حداقل کارکرد منظور شده، عنوانیغیرقانونی است که شرکتهای مخابرات از مشترکان اخذ میکنند. بدینترتیبگرچه هزینه آبونمان هر دوره کمتر از 100تومان است ولی مخابرات در عمل فیشتلفنهایی که کارکرد کمتری از «حداقل کارکرد منظور شده» داشته باشند را بهرقم مورد نظر افزایش میدهد.

گفتنی است، هزینه اشتراک و تعرفه مخابرات در مجلس به تصویب رسیده است و هرگونه افزایش آن بدون تصویب مجلس، غیرقانونی دانسته شده است.
چرا از میزبان ملی استقبال نمیشود؟
یکیدیگر از مصادیق گرانفروشی مخابرات، میزبان (HOST) ملی است. هماکنوناطلاعات بسیاری از سایتهای اینترنتی اطلاعرسانی و خدماتی در خارج ازکشور قرار دارند. در حالی که لازم است اطلاعاتی همچون گردش مالی حسابهایبانکی، وضعیت قضایی و نظام وظیفه افراد، اطلاعلات کارت سوخت و... درمیزبانهای ملی نگهداری شوند. هرچند تاکنون برخی وزارتخانهها همچون نفت،برای افزایش ایمنی این نوع اطلاعات، میزبان اختصاصی خود را داخل کشورایجاد کردهاند ولی همچنان بخش مهمی از این نوع اطلاعات، در میزبانهایخارجی نگهداری میشود.

حمیدرضا طاهریان کارشناس مخابرات در مورددلایل ناکامی دیتاسنتر اصلی ایران (DPI) به «خبر» میگوید: «هر چند بیش از4 سال از تأسیس مرکز ملی دادههای ایران میگذرد ولی این مرکز تاکنوننتوانسته است موفقیت خوبی در بازار داشته باشد که علت اصلی آن، گرانیپهنای باند است. شرکتهای فروشنده HOST مجبورند برای خرید فضا، 4 تا 10برابر قیمت جهانی به DPI پرداخت کنند.»
ریشه مشکل کجاست؟
نگاهیبه قبض تلفن همراه این دوره خود بیندازید. شاید در نگاه اول، همه چیز درستبه نظر میرسد اما شما بهتر از هرکس دیگری میدانید که هزینه مکالمه وپیامک گران شده است یا نه؟ این روزها کمتر کسی به سخنان رسمی مسئولانمخابرات اطمینان میکند. کارت شارژ تلفنهای اعتباری همراه اول بهتریننمونه برای اثبات این ادعا هستند.

سهم نامناسب فروشندگان از قیمترسمی این کارتها باعث شده تا در عمل فقط از طریق خرید اینترنتی یاپایانههای بانکی بتوان کارت شارژ را به قیمت رسمی تهیه کرد. نمایندگیهایرسمی فروش، قیمتهای خودشان را دارند که 5 تا 10درصد بالاتر از قیمت رسمیاست.

دلیل این گرانفروشیها چیست؟ آن هم در شرایطی که سود سهاممخابرات (براساس معکوس نسبت PIE) پایینتر از اکثر شرکتهای مخابراتیمعتبر در سطح منطقه است. نگاهی به اخبار ذیل میتواند ما را در دستیابی بهپاسخ، یاری کند.

اسپاتیس: شرکتهواوی چین دستگاههای سوئیچ مراکزتلفن را با کمال زیرکی به صورت ناقص به مخابرات ایران فروخت. گفته میشودطرف چینی برای تکمیل دستگاهها و ارائه اینگونه خدمات مبالغ بسیار کلانیدرخواست کرده است.
عصر ایران: 400 میلیون دلار تجهیزات خریداری شده از آلکاتل به علت ضعف از شبکه مخابراتی ایران جمعآوری شد.

ایسنا: سیستم PDH از نوکیا با هزینههای بسیار گزافی خریداری شد که به علت مشکلات فنی سالهای سال در انبار ماند و استفاده نشد.

ایرتینا:2 میلیون دلار کابل کواکسیال از NEC خریداری شد که سالها در انبارمخابرات مانند دیوار چین چیده شده بود و حتی یک متر آن هم مورد استفادهقرار نگرفت.
منبع : خبر آنلاین

کد:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]