جام جم آنلاين: دانشمندان کشف کرده اند که خواب کامل حافظه را تقويت مي کند. پژوهشی که بر روی شصت نفر از جوانان انجام شده

نشان مي دهد که کمبود خواب اثرات منفی در تنظيم و نگاهداشتن اطلاعات حافظه دارد. پژوهشگران دانشگاه «هاروارد» و «پنسيلوانيا»

پس از آموزش مطالبی به دانشجويان از آنها خواستند بخوابند، و سپس روز بعد پيرامون مطالب تدريس شده از آنها امتحان بعمل آوردند.

نتيجه امتحان نشان مي داد که دانشجويانی که بطور کامل خوابيده بودند نمرات بهتری نسبت به دانشجويانی که کمبود خواب داشتند

کسب کردند. دکتر «جفری الن باگن» ، يکی از مديران اين پژوهش ، مي گويد: «خواب مستقيماً با حافظه در ارتباط است و به نگهداری،

تقويت و ثبات آن کمک مي کند.» عليرغم اينکه، ارتباط خواب و حافظه در دهه های اخير همواره مورد مطالعه قرار داشته است ولی از آنجا

که نحوه نگهداری اطلاعات در حافظه هنوز کشف نشده ، اين ارتباط مورد بحث های جنجال بر انگيزی قرار داشته است. اگرچه کارشناسان

امور بهداشت و تندرستی هفت تا هشت ساعت خواب کامل را در شبانه روز توصيه مي کنند ولی پژوهشی ، که از سوی بنياد ملی خواب

بعمل آمده است ، نشان مي دهد نوجوانان آمريکائی بيش از ساير گروهای سنی کمبود خواب دارند. بر اساس همين پژوهش ميانگين

طول خواب آمريکائي های بين 18 تا 54 سال در شبانه روز تنها 6 ساعت است.