آمریکا سیستم گذر از ف_*ل_ن*__رهای اینترنتی را می آزماید"کنبرمان" رئیس اداره فناوری های اطلاعاتی شورای پخش رادیو- تلویزیونی آمریکاکه ایستگاه های رادیو -تلویزیونی دولتی آمریکا تحت کنترل این شورا قراردارند، اطلاع داد که آمریکا پنهانی در خارج از کشور سیستم دور زدنف_*ل_ن*__رهای اینترنتی را می آزماید.

برمان روز گذشته اطلاع دادکه صحبت درباره ارسال اخبار برای مردم خارج از آمریکا از طریق فناوری هاییاست که اجازه می دهند از ف_*ل_ن*__رهای محافظتی که دسترسی به برخی صفحاتاینترنتی را مسدود می کنند، گذر کرد.

به گزارش «ریا نووستی» از"وزگلیاد"، برمان در بین کشورهایی که در آنها این سیستم جدید پخش اطلاعاتآزموده می شود، از ایران، چین، ویتنام، میانمار، تاجیکستان و ازبکستان نامبرد. کارشناس شورای پخش تایید کرد که هم اکنون صحبت درباره مراحل آغازیناین آزمون هاست.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]