ابداع روش شمارش تعداد آب نباتهای درون قوطی!


فیزیکدانان آمریکایی روشی را ارائه کردند که به کمک آن می توان تعداد آب نباتهای موجود در یک قوطی را شمرد.به گزارش خبرگزاری مهر،اینکه چه تعداد آب نبات در قوطی وجود دارد سئوالی است که حل آن بسیاردشوار به نظر می رسد و به دلیل اینکه آب نباتها قابل تغییر شکل هستند و میتوانند به یکدیگر بچسبند تاکنون هیچ کس موفق نشده است پاسخی برای آن پیداکند.

اکنون گروهی از فیزیکدانان دانشگاه نیویورک موفق شدند روشیرا پیدا کنند که به کمک آن می توان به ساده ترین روش تعداد آب نباتهای یکقوطی دربسته را شمرد.

این محققان مدلی را ایجاد کردند که می تواند ابعاد و وزن ذرات را شناسایی و بنابراین به روشی دقیق تعداد آنها را محاسبه کند.

ایندانشمندان با مشاهده سیستمی مرکب از آب و قطرات روغن توانستند تصاویری سهبعدی تهیه کنند و رفتار هر ذره را به صورت منفرد مورد امتحان قرار دهند.سپس با کمک همین روش توانستند گروهی از آب نباتهای داخل قوطی را مشاهدهکنند.

براساس گزارش نیچر، این فیزیکدانان کشف کردند که ذرات بزرگبیش از ذرات کوچکتر به یکدیگر می چسبند و به این ترتیب تعداد متوسطتماسهای میان ذرات نزدیک به هم برای حفظ ثبات مکانیکی سیستم بدون تغییرباقی می ماند. این دانسته ها به دانشمندان کمک کرد که بتوانند در سیستمیکه بزرگی و وزن ذرات آن قابل شناسایی است تعداد ذرات داخل آن را محاسبهکنند.

این مدل می تواند برای محاسبه تعداد ذرات با ابعاد مختلفکه درون یک سیستم قرار دارند مثل ترکیبات نفتی و پودرهای دارویی کاربردهایبسیاری داشته باشد.


_________________