برترین جایزه مدنی آمریکا بر گردن هاوکینگ آویخته شد


استنفانهاوکینگ فیزیکدان و استاد دانشگاه کمبریج بالاترین جایزه مدنی ایالاتمتحده یعنی مدال آزادی ریاست جمهوری را از باراک اوباما دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،باراک اوباما در مراسمی که مدال آزادی را به گردن هاوکینگ آویخت به شوخیبیان کرد حتی به صورت آزمایشی هیچ تلاشی برای شرح تحقیقات این دانشمندبزرگ و کیهان شناس انگلیسی نخواهد کرد.

پروفسور هاوکینگ که به دلیلاختلالات نرونی از فلج کامل بدن رنج می برد در کنار افرادی از قبیل بیلیژان کینگ تنیسور سابق، دزموند توتو برنده نوبل صلح در سال 84، سیدنیپواتیه هنرپیشه و مری رابینسون رئیس جمهور سابق ایرلند و نماینده حقوق بشرسازمان ملل مدال آزادی را از باراک اوباما دریافت کرد.


اوباماطی سخنرانی در این مراسم هاوکینگ و دیگر افراد دریافت کننده مدال را مردانو زنان شگفت انگیز و عاملان تغییرات خواند که به انسانها یادآوری کرده انددستیابی به بهترینها فرای توانایی های بشر نبوده و امید و عدالت را میتوان در گوشه های فراموش شده ای از جهان به دست آورد.

همچنیناوباما درباره شخص هاوکینگ که پس از انتشار کتاب "تاریخچه ای کوتاه اززمان" به شهرت جهانی رسید گفت: "این مرد از روی ویلچر خود ما را بهدورترین و شگفت انگیزترین نقاط کائنات هدایت کرده و با تشویق تصوراتانسان، نیروی روح بشر را نمایان ساخته است."

بر اساس گزارش تلگراف،اهدای مدال آزادی رئیس جمهوری در سال 1945 توسط هری ترومن رئیس جمهور وقتآن زمان به منظور شناسایی و تقدیر تلاشهای مدنی در طول جنگ جهانی دوم پایهگذاری شد و در سال 1963 توسط جان کندی احیا شد.