شهر کسوف

درطول خورشید گرفتگی سی و یک تیر ماه، سایه تیره ماه در حالیکه در مشرقمیدوید در یک مسیر باریک در طول هند و چین و اقیانوش آرام رد انداخت. هنگکنگ در جنوب مسیر سایه بود، بنابراین گرفت کامل در آنجا آشکار نبود، امایک گرفت جزئی برای ساکنان بی شمار شهر هنوز لذت بخش بود. و زمانی که خیلیها (بدون خطر!) آسمان را نگاه میکردند، تصاویر گرفت جزئی خورشید خود شهررا آراسته بود. در تصویر رو به پایین، که در ساعت 9:40 دقیقه به وقت محلیگرفته شده، یک آرایه قابل توجه از تصاویر خورشید گرفتگی توسط تابش در شبکهای از پنجره های پوشش آسمان خراش رو به مشرق ساخته شده بود. جایگاه عکاسدر طبقه بیست و هفتم برج دوم آرامش میباشد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]