تصویر جدید از تولد ستاره ها در مرکز یک توده کیهانی


تلسکوپاروپایی ESO در شیلی با کاوش در مرکز یک توده کیهانی تصاویری تهیه کرد کهجزئیات یک فرایند فیزیکی را که منجر به تشکیل ستاره ها و منظومه های جدیدسیاره ای می شود نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این توده کیهانی که RCW 38 نام دارد در صورت فلکی بادبان در فاصله 5 هزار و 500 سال نوری از زمین قرار دارد.

اکنونتلسکوپ رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) در شیلی تصاویر واضحی را از مرکز اینتوده کیهانی تهیه کرده است که جزئیات تولد ستاره های جدید و تشکیل منظومههای سیاره ای اطراف این ستاره ها را نشان می دهد.

این خانواده از ستاره ها در این خوشه تشکیل می شوند و اطراف این خوشه را توده ای از گرد و غبار پوشانده است.براساسگزارش Scientific American، ستاره شناسانی که با استفاده از تکنیک ویژه"اپتیک انطباقی" موفق شدند این تصاویر واضحی را تهیه کنند در این خصوصاظهار داشتند: "با نگاه به خوشه های ستاره ای مثل RCW 38 می توانیم دربارهمنشای منظومه شمسی و سایر منظومه های سیاره ای به نتایج جدیدی دست یابیم."