اخترشناسان بلغاري هفت سيارك جديد كشف كردند


اخترشناسان بلغارستاني با كمك رصدخانه طي اين كشور موفق به كشف هفت سيارك جديد شدند.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رصدخانه بلغاري «Stellar Society - A79» هفت سيارك جديد را در طول كاوشهاي تحقيقاتي خود در ناحيه يك شهر جنوبي شناسايي كردند.

مركز مينور پلانت و اتحاديه بينالمللي اخترشناسيي كشف اين سياركها را تاييد كردهاند و براي آنها عنوانهاي موقتي انتخاب كردهاند.

ايناجرام سيارهيي در صورت فلكي جري واقع شدهاند و قطر آنها بين 7/0 تا 7/1كيلومتر است و همچنين در مسافت بين 9/3 و 7/5 سال زميني به دور خورشيد بيندو سياره مريخ و مشتري مي گردند.

يكي از اين سياركها كه 2009 OW2نام دارد، متعلق به گروه نادري از اجسام كيهاني موسوم به خانواده «نيساس»است كه در كمربند سياركي اصلي نزديك مريخ واقع شده است.

طي چهار سال اخير اخترشناسان بلغاري موفق شدهاند، 16 سيارك را شناسايي كنند.