کاشت سیب زمینی در ایستگاه فضایی بین المللی!


فضانوردان روسی در ماموریت آینده خود به ایستگاه فضایی بین المللی قصد دارند یک سیب زمینی را کشت دهند.


به گزارش خبرگزاری مهر، ماموریتآینده فضانوردان روسی ظرف سه ماه آینده انجام خواهد شد و این فضانوردان باهدف بررسی تولید گیاهان خوراکی در طول ماموریت سفر به مریخ، تصمیم گرفتهاند یک سیب زمینی پرویی را به ایستگاه فضایی بین المللی برده و آن را دریک باغچه فضایی بدون نیروی جاذبه کشت دهند.

سفر آینده به مریخ درحدود سه سال به طول خواهد انجامید و به همین منظور فضانوردان باید بتوانندبرخی از نیازهای غذایی خود را در طول سفر با کاشت گیاهان تامین کنند.

دراین خصوص رئیس دانشگاه ملی مهندسی پرو اظهار داشت: "ما با دانشگاه کورسکدر روسیه برای انجام این آزمایش یک توافقنامه به امضا رساندیم. ما دربررسیهای خود دریافتیم که امکان کاشت سیب زمینی پرویی در ایستگاه فضاییبین المللی وجود دارد."

براساس گزارش آنسا، در این خصوصنیکولاویچ سامبوروف سرگی فضانورد روس توضیح داد: "برای اینکه بتوانیم بهسفرهای فضایی دور برویم نیاز داریم که محصولات با کیفیت بالا تولید کنیم.این محصولات با کیفیت می توانند در پرو باشند چرا که در این کشور سیبزمینی و دیگر محصولات بسیار خوبی تولید می شود."

کشور پرو اولین تولید کننده سیب زمینی در دنیا است.