موفقیت کشور در طراحی و ساخت آینه های تلسکوپ در سایزهای مختلف


رئیسپژوهشکده نجوم دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه راه اندازی رصدخانه ملیاقدامی مناسب برای توسعه علم نجوم در کشور است از موفقیت محققان دانشگاهشیراز در دستیابی به دانش فنی تولید آینه های تلسکوپ در سایزهای مختلف خبرداد.

دکتر نعمت الله ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهربرگزاری رقابتهای رصدی صوفی را گامی به جلو در حوزه نجوم دانست و اظهارداشت: این مسابقات موجب می شود که طیف وسیعی از منجمان دور هم جمع شوند ومهارتهای خود را در زمینه شناسایی و یافتن اجرام سماوی محک زنند.

وی افزود: این امر سبب می شود که انگیزه های لازم برای رشد نجوم آماتوری در کشور فراهم شود.

ریاضیبه جایگاه نجوم آماتوری ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما یکی از کشورهاییاست که جوانها توجه زیادی به علم نجوم دارند و حرکتی که در این زمینه آغازکرده اند بسیار امیدوار کننده است ولی متاسفانه امکانات لازم در این زمینهبسیار محدود است.

وی ادامه داد: این در حالی است که با تجهیز وتقویت مراکز نجوم آماتوری در سراسر کشور می توانیم روزی را شاهد باشیم کهبه جایگاه مناسبی در این حوزه برسیم.


حرکت از نجوم نظری به رصدی

رئیسپژوهشکده نجوم دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه تمرکز فعالیتهای نجومی بهسمت نجوم نظری است خاطرنشان کرد: نجوم یک علم مشاهداتی است و توجهی کهباید به علم نجوم رصدی می شد تاکنون صورت نگرفته است.

ریاضی تاسیسو راه اندازی رصدخانه ملی را گامی موثر در این زمینه دانست و یادآور شد:تاسیس رصدخانه ملی نه تنها یک گام موثر در توسعه علم نجوم و حرکت به سمتنجوم رصدی است بلکه باعث نظم گرفتن این علم در کشور می شود.

وی بههمکاری محققان دانشگاه شیراز با پروژه رصدخانه ملی اشاره کرد و به مهرگفت: در حال حاضر تعدادی از فارغ التحصیلان این دانشگاه با این پروژههمکاری دارند.


دستیابی به دانش فنی آینه های تلسکوپ

ریاضیبه بیان موفقیتهای این دانشگاه در حوزه نجوم پرداخت و گفت: دانشگاه شیرازدر حوزه طراحی و ساخت ابزارهای نجومی پیشگام بوده است و تاکنون با دستیابیبه دانش فنی موفق به طراحی و تولید آینه های تلسکوپ در اندازه های مختلفشده است.

وی با تاکید بر اینکه تجهیزات کوتینگ و پوششهایآلومینیومی به طور تخصصی در دانشگاه شیراز موجود است ادامه داد: علاوه براین در زمینه سیستمهای کنترل تلسکوپ و اتوماسیون آن طرحهای خوبی در دستاجرا است.


لزوم سرمایه گذاری در علم نجوم

رئیسپژوهشکده نجوم با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در این حوزه اظهار داشت: دربسیاری از کشورهای دنیا سرمایه گذاریهای زیادی در علم نجوم شده است چرا کهعلم نجوم از جمله علومی است که توسعه آن منجر به پیشرفت و توسعه سایر علومخواهد شد.

وی اضافه کرد: امروزه تکنولوژی ساخت تلسکوپ بسیار پیشرفته است و از علومی چون اکتیک تطبیقی و سنسورهای بسیار حساس استفاده می شود.