گزارش تصویری تشریحی از ماموریت مدارگردهای کره ماه سازمان ناسا


"جانکلر" قائم مقام علمی پروژه مدارگرد اکتشافی ماه LRO و LCROSS که ماموریتجدید سازمان ناسا با هدف بازگشت انسان به کره ماه محسوب می شود تصاویریجالب از پروژه دو مدارگرد را به گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر ارائهکرده که با توضیحاتی منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،ماموریتهای جدید سازمان ناسا با هدف بازگشت انسان به کره ماه از 18 ژوئن2009 آغاز شده است که طی آن دو مدارگرد LRO و LCROSS به جمع آوری اطلاعاتمورد نیاز برای یافتن بهترین مکان برای فرود فضاپیما پرداخته و در جستجوینشانه هایی از حضور آب در این کره درخشان خواهند بود.

مدارگردهای LRO و LCROSS پس از گذشت یک ماه و چند روز از آغاز ماموریت خود در وضعیت ثابت و مطلوبی قرار دارند.

جانکلر قائم مقام علمی پروژه مدارگرد اکتشافی ماه - LRO - که به مدت 20 سالاست با سازمان ناسا همکاری داشته و در پروژه های مختلفی از جمله تجهیزاتتحقیقاتی بادهای خورشیدی و تعامل آنها با زمین شرکت داشته است در گفتگو باخبرنگار مهر درباره وضعیت این دو ماهواره و اطلاعاتی که تا کنون توسط آنهادریافت شده توضیحاتی را ارائه کرد.

به گفته کلر ماموریت این دوماهواره اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و تجهیزات ماهواره ها فعالشده و به جمع آوری اطلاعات مشغولند. در حال حاضر مهندسان ناسا در تلاشنداین تجهیزات را به دقت تنظیم کرده و با نشانه رفتن آنها به سوی ستارگان وسیاره زمین حداکثر نقطه تمرکز آنها را برروی اجرام کیهانی به دست آورند.

بهگزارش خبرگزاری مهر، مدارگردهای LRO و LCROSS که فراهم آوردن اطلاعاتمقدماتی پروژه بازگشت به ماه سازمان ناسا را به عهده دارند، به دور ازهیاهوی زمینیان در مدار زمین به جمع آوری اطلاعات و ارسال آنها به زمینمشغولند.

جان کلر قائم مقام علمی پروژه این دو مدارگرد در سازمانناسا با ارائه توضیحاتی در رابطه با چگونگی تنظیم مدارگردها و اطلاعاتارسال شده توسط آنها تصاویری جالب توجه از پروژه این دو مدارگرد ارائهکرده که توسط خبرگزاری مهر منتشر می شود.تصویرفوق که از وضوح بالایی نیز برخوردار نیست اولین تصویری است که توسطمدارگرد LRO از منطقه ماموریت آپولو 14 به زمین ارسال شده است.

کلر در توضیح این عکس به مهر گفت: این تصویر با کمک دوربین NAC که بر روی مدارگرد LRO نصب شده به ثبت رسیده است.

بهگفته کلر قسمتی که با کلمه LM مشخص شده است اتاقک شماره 8 اکتشافی ماهسازمان ناسا را نشان می دهد که توسط فضانوردان ماموریت آپولو14 بر روی ماهبه جا مانده است. بخش ALSEP نیز نشان دهنده بسته آزمایشگاهی است که از اینماموریت بر روی کره ماه باقی مانده است.

کلر در رابطه با فاصلهقابل توجهی که میان این دو منطقه وجود دارد اینگونه توضیح داد:" فاصلهقابل توجهی که میان این دو ابزار باقی مانده از ماموریت آپولو دیده می شوددر اثر استفاده از وسیله نقلیه ای است که فضانوردان برای انتقال تجهیزاتبه لندر یا فضاپیما به وجود آمده است."تصویری از رشته حفره های ثانویه کره ماه

تصویرفوق تصویری از رشته حفره های ثانویه کره ماه است. جان کلر در رابطه با اینعکس به مهر توضیح داد: در این تصویر که توسط دوربین مدارگرد LRO به ثبترسیده است می توان رشته ای از حفره های ثانویه را که از حفره ای انفجاری،در قسمت شمالی کره نشات گرفته است را مشاهده کرد. وسعت این تصویر 4.5کیلومتر است.تابش لیزر برای تنظیم مدارگردها

جانکلر با اشاره به این موضوع که مهندسان ناسا با استفاده از شیوه های مختلفدر تلاش برای تنظیم سازی نهایی این مدارگردها هستند درباره این تصویر گفت:مدارگردها به منظور تعیین دقیق موقعیت با استفاده از تابش لیزر تنظیم میشوند که در این تصویر به خوبی می توان عملکرد سیستم تنظیم لیزری را مشاهدهکرد.
مدارگرد LRO و شاتل اندیور

آخرینتصویری که توسط جان کلر ارائه شده است تصویری از مدارگرد LRO قبل از آغازماموریت و بر روی سکوی پرتاب است که در پس زمینه آن می توان شاتل اندیوررا نیز در مسافتی دورتر مشاهده کرد.