کشف سیاره ای که مخالف جهت ستاره اش در حرکت است


اخترشناسان برای اولین بار موفق به کشف سیاره ای شده اند که در جهت مخالف چرخش ستاره خود در حرکت است.


به گزارش خبرگزاری مهر،سیاره ها باید در جهتی حرکت کنند که ستاره های آنها در حرکتند اما سیارهجدیدی که توسط اخترشناسان دانشگاه کیل کشف شده است اینگونه به نظر می آیدکه تحت تاثیر برخورد با سیاره ای دیگر دچار خصوصیاتی متفاوت شده و درمداری مخالف در گردش است. به گفته محققان سیاره ها با مدارهای رو به عقباز دسته سیاره های بسیار کمیاب در جهان هستی به شمار می روند.


بهگفته کوئل هلیر از تیم تحقیقاتی دانشگاه کیل زمانی که تمامی ساختار سیستمستاره ای در یک جهت حرکت می کنند و ستاره نیز در همان جهت در چرخش است،حرکت در مسیر مخالف امری بسیار دشوار و غیر ممکن خواهد بود. به اعتقاد ویاحتمال برخوردی نزدیک با این سیاره می تواند توجیهی برای رفتار غیر عادیسیاره فراخورشیدی جدید به شمار رود.


سیاره جدید Wasp-17b نامگرفته و هفدهمین سیاره فراخورشیدی است که توسط کنسرسیوم تحقیقات گستردهسیاره ای دانشگاه های انگلستان یا WASP کشف شده است. این سیاره ابعادی دوبرابر ابعاد سیاره مشتری دارد اما جرم آن یک دوم جرم سیاره مشتری تخمینزده شده است.


Wasp-17b با استفاده از چندین دوربین که به منظورکنترل بیش از هزاران ستاره برنامه ریزی شده اند و در هنگامی کشف شد کهاخترشناسان در حال جستجو برای ردیابی نور خفیف ستاره های دور دست بودند.


براساس گزارش بی بی سی، زمانی که بتوان تغییرات طول موجی ستاره ها را تعیینکرد می توان زمان عبور سیاره را از مقابل ستاره محاسبه کرده و مسیر حرکتآن را کشف کرد. همین محاسبات می تواند حرکت مخالف سیاره Wasp-17b را بهاثبات برساند.