دیروز زحل در اعتدال بهاری بود؛ طلوع خورشید بر فراز حلقههای زحل


دیروززحل به حالت اعتدال بهاری خود رسید. هر سیاره در این وضعیت ضمن چرخش وضعیخود، خط استوای آن (بزرگ ترین مدار هر کره) با محور چرخش انتقالی خودمنطبق می شود. وضعیت اعتدالی زحل هر 15 سال یک مرتبه روی می دهد. در زحلنیز در زمان اعتدال خود صفحه حلقه هایش نیز با صفحه منظومه شمسی منطبق میشود و تنها انعکاسی بسیار باریک بر لبه های حلقه سیاره، بازتابیده می شودو از زاویه دید ناظر زمینی نیز حلقه های زحل تقریباً غیرقابل تشخیص خواهدشد.


امادر حال حاضر موقعیت مدارگرد کاسینی به دور زحل به گونه ایست که اتفاقات وصحنه های جالب توجه و خارقالعاده ای از حلقه بزرگ و مسیر و مدار هایاقمار زحل که سایه هایش بر سطح زحل می افتد، را به تصویر می کشد.
درزیر برخی از آخرین تصاویر خام ارسالی از کاسینی که در 7 آگوست(16 امرداد)از حلقه های زحل گرفته شده است، نشان می دهد که چگونه نور خورشید به لبههای حلقه برخورد می کند و ذرات موجود در حلقه های زحل را با یک کنتراستبالا که حاصل تابش نور از یک زاویه کم به حلقه هاست را نشان می دهد. تاصحنه های بسیار زیبا از بازی نور را در بین ذرات و غبار حلقه های زحل رابه نمایش بگذارد.


ذرات و امواج حاصل از تطور اجرام داخل حلقه ها در این تصویر به خوبی ثبت شده است.

اینعکس از حلقه F است و این گونه به نظر می رسد که گویی جرمی در این منطقهدچار انفجار یا التهاب شده است. طول سایه آن بزرگی این جرم را نمایان میکند.

دراین تصویر چند قمر از زحل و برخورد نور بر آن مشخص است و امتداد سایه آنبر روی حلقه B ثبت شده است. این قمر قطری به اندازه تقریبی 400 متر دارد.این قمر تنها زمان هایی قابل مشاهده است که نور خورشید از کنار به آن میخورد و طی آن سایه ای به طول 40 کیلومتر را بر سطح صفحه حلقه به وجود میآورد.


زحل این روزها در آسمان نزدیک خورشید دیده می شودو از این بابت رصد این سیاره زیبا را از روی زمین با مشکل مواجه کردهاست. اما کاسینی، رصدگری به نمایندگی از زمین در موقعیت بسیار خوبی براینمایاندن این سیاره به زمینیان دارد. کاسینی در پنجمین سال عمر خود زندگیمی کند. ناسا پنج سال پیش کاسینی را جهت مطالعه و تصویر برداری از زحل،حلقه ها و اقمارش به فضا فرستاد. مأموریت زحل سال گذشته به پایان رسید،اما ناسا تصمیم گرفت تا فعالیت این مدارگرد را برای دو سال دیگر تمدید کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]