آغاز دوره اوج یکی از بزرگترین شهاب بارانهای سال در روزهای آینده


شهابباران برساوشی یکی از بزرگترین شهاب بارانهای سال که از ماه جولای آغازشده است از روز سه شنبه به نقطه اوج خود رسیده و در آسمان زمین به خوبیقابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکیاز زیباترین پدیده های نجومی سال جاری از 11 تا 13 آگوست 2009 در انتظاردوستداران پدیده های کیهانی است. سه شنبه شب آسمان میزبان شهاب بارانبرساوشی دومین شهاب باران بزرگ سال خواهد بود.

طی این پدیده زیباآسمان زمین از ذرات کیهانی درخشانی که از یک ستاره دنباله دار جدا شدهاند، پوشانده خواهد شد. در صورتی که نظاره گران آسمان دور از آلودگی هاینوری شهرها به سر ببرند قادر خواهند بود در هر ساعت 50 تا 80 شهاب آسمانیرا مشاهده کنند.

ذراتی که در این شهاب باران در آسمان مشاهده میشوند به دنباله ستاره دنباله داری به نام Swift-Tuttle تعلق دارند که هر135 سال یک بار حرکت به دور مدار خورشید را کامل می کند. ابعاد این ذراتاز یک دانه شن تا یک نخود متغیر است با توجه به ابعاد کوچک آنها می توانگفت نوری که توسط آنها به زمین تابش داده می شود ناشی از سرعت بالایبرخورد این ذرات با اتمسفر زمین است زیرا این ذرات با سرعتی برابر 212هزار و 433 کیلومتر بر ساعت با اتمسفر زمین برخورد می کنند.


نامبرساوشی از آن رو بر روی این شهاب باران گذاشته شده است که ذرات درخشانکیهانی از صورت فلکی برساوش سرچشمه می گیرند. این پدیده درواقع از ماهجولای آغاز شده است اما سه روز آینده نقطه اوج آن بوده و به همین دلیل ازاهمیت بیشتری برخوردار است.

بر اساس گزارش اسپیس، بهترین نقطه برایمشاهده شهاب باران برساوشی مناطقی هستند که از نورهای شهری به دور باشد.مناطقی مانند بیایانها و کوه ها که در شب هنگام در تاریکی مطلق به سرببرند تا امکان مشاهده هر چه واضح تر شهابهای درخشان به وجود آید.