ناسا زمین را جابجا میکند!


گروهیاز دانشمندان سازمان فضایی آمریکا با ارائه برنامه ای شگفت انگیز اعلامکردند به منظور نجات زمین از گرمای جهانی و افزایش طول عمر آن می توان اینسیاره را به مداری دورتر انتقال داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،دانشمندان به منظور جلوگیری از افزایش حرارت زمین شیوه ای غیر طبیعی راکشف کرده اند: حرکت دادن زمین به نقطه ای خنک تر از منظومه خورشیدی. تنهاابزاری که برای انجام این انتقال نیاز خواهد بود چند ستاره دنباله دار درنزدیکی زمین است و پس از آن سیاره زمین در منطقه ای ایمن و خنکتر ازمنظومه خورشیدی قرار خواهد گرفت.

ایده حرکت دادن زمین به منظوربهبود دادن موقعیت بین سیاره ای زاییده افکار گروهی از دانشمندان ناسا واخترشناسان آمریکایی است که معتقدند با انجام چنین کاری می توان 6 بیلیونسال دیگر به عمر مفید زمین افزود.

گرگ لاگلاین از مرکز تحقیقاتیامز در این باره معتقد است تغییر مدار زمین نیازمند فناوریهای دور از ذهنینیست، برای انجام چنین کاری می توان از شیوه ای که اکنون برای منحرف کردنشهاب سنگها و ستاره های دنباله دار استفاده می شوند کمک گرفت.

برنامهای که توسط این محققان ارائه شده است هدایت کردن یک شهابسنگ یا ستارهدنباله دار است به شکلی که از نزدیک ترین فاصله ممکن از زمین عبور کند دراین صورت بخشی از نیروی گرانشی آن به زمین منتقل شده و در نتیجه سرعتمداری زمین افزایش پیدا خواهد کرد. به این شکل سیاره زمین به مداری بالاتراز موقعیت کنونی خود و در فاصله ای بیشتر از خورشید قرار خواهد گرفت.

بهگفته دانشمندان ناسا چنین راه حلی در کوتاه مدت می تواند برای جلوگیری ازبحران گرمای جهانی بسیار موثر باشد. برای هدایت اجرام کیهانی باید ازراکتی شیمیایی استفاده کرده و در زمان مناسب به شهاب سنگ یا ستاره دنبالهداری ضربه زد.

بر اساس گزارش گاردین، با این حال برای انجام چنینبرنامه ای محاسبات بسیار دقیقی لازم است زیرا یک اشتباه بسیار کوچک میتواند منجر به برخورد جرم کیهانی هدایت شده با زمین شود که بر اساستخمینها، برخورد جرمی با قطر 100 کیلومتر با زمین با سرعتی در مقیاسسرعتهای کیهانی می تواند زمین را از حیات تهی کند.


_________________