پرده ما را مدر
پرده ساز آمد براي نصب پرده....

پرسيد:چوب پرده را خودتان اندازه گرفته ايد؟

گفتم:روزگاري شاگرد پرده ساز بوده ام!

به تعارف گفت:استاد مايي...

ومن در انديشه فرو رفتم،آيا من استاد انداختن پرده اي بر عيب كسي هستم،يا استاد دريدن پرده كسي؟...