روزیبین شاگردان شیوانا در مورد معنای مثبت نگری و خوش بینی و منفی نگری وبدبینی اختلاف افتاد. یکی از شاگردان خود را به شدت مثبت اندیش و مثبت نگرمی دانست و معتقد بود که هر اتفاقی در عالم به خیر اوست و دیگری معتقد بودکه مثبت اندیشی بیش از حد، نوعی ساده لوحی است که باعث می شود فرد مثبتنگر جنبه های منفی و خطرناک زندگی را نبیند و بهتر است انسان همیشه جانباحتیاط را رعایت کند و بنا را بر این بگذارد که در هر اتفاقی که قرار استرخ دهد شاید خطری نهفته باشد.
دو شاگرد به شدت روی نظریه ي خود پافشاریمی کردند و هیچ یک از موضع خود پایین نمی آمدند. ناگهان شیوانا با اشارهبه شاگردان به ایشان فهماند که در چند قدمی آنها زیر سنگی بزرگ مار سمیخطرناکی خوابیده است. همه شاگردان بخصوص دو شاگرد مدعی مثبت اندیشی و منفینگری با سرو صدا از جا پریدند. شاگرد مثبت اندیش از جمع خواست تا از سنگفاصله بگیرند و در جایی دیگر بنشینند، اما فرد منفی نگر می گفت که بهتراست مار را بکشیم تا به ایشان و افراد دیگر صدمه نرساند. جمعی از شاگردانبه همراه شیوانا و فرد مثبت اندیش از مار فاصله گرفتند و در جایی دیگرنشستند. شاگرد منفی نگر به همراه عده ای دیگر به سراغ مار رفتند و با زحمتزیاد او را کشتند. وقتی مار کشته شد و شاگرد منفی نگر به جمع پیوست خطاببه شیوانا گفت:" استاد! آیا حق با من نبود!؟ الآن دیگر ماری برای ترسیدنوجود ندارد. پس می توانیم آسوده و آرام به سر جای خود برگردیم و آنجااطراق کنیم. اگر خوشبینانه برخورد می کردیم و حضور ما را نشانه ي مثبت واتفاق خیر می گرفتیم الآن دیگر آن استراحت گاه راحت را در اختیار نداشتیم!"شیوانالبخندی زد و هیچ نگفت اما در عین حال به سر جای اول بازنگشت و به همراهشاگرد مثبت اندیش و تعدادی دیگر از شاگردان در محل جدید چادر زد و در آنجامستقر شد. شب که فرا رسید باران شدیدی گرفت و سیل به راه افتاد. بر حسباتفاق سیل از همان مسیری عبور کرد که شاگرد منفی نگر مار را کشته بود. چونشب و تاریک بود کسی نتوانست به آنها کمک کند و در نتیجه سیل ایشان را باخود برد.

صبح که طوفان و سیل خوابید. شاگرد مثبت اندیش به شیواناگفت:" آیا مار انتقام خود را از ایشان گرفت!؟ یا اینکه شاگرد منفی نگر دردام منفی اندیشی خود افتاد!؟"

شیوانا سری تکان داد و گفت:" مار اگرزرنگ بود از دست شکارچیان در می رفت و اجازه نمی داد آنها او را بکشند.شاگرد منفی نگر هم اگر زیاد خود را در دام مثبت و منفی نمی انداخت میتوانست بفهمد که در مسیل چادر زده است و امکان خطر وجود دارد. امتیاز مانسبت به آنها که غرق شدند فقط این بود که ما به طبیعت احترام گذاشتیم ونشانه های سر راه خود را جدی گرفتیم و به محل سالم نقل مکان کردیم. مثبت ومنفی وجود ندارند. هرچه هست فقط نشانه است و علامت!"


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]