ازدوا بی یِرد مزریچ پرسیدند که بهترین الگو برای پیروی چیست ؟ افرادپرهیزگاری که زندگی شان را وقف خدا می کنند و نمی پرسند چرا ؟ یا افراد بیفرهنگی که می کوشند اراده باریتعالی را بفهمند ؟

داو بی یر گفت : بهتر از همه الگوی کودکان است .

گفتند : کودک که هیچ چیز نمی داند . هنوز نمی داند واقعیت چیست .

اوپاسخ داد : سخت در اشتباهید . کودک چهار خصوصیت دارد که هرگز نباید فراموشکنیم : ۱- همیشه بی دلیل شاد است ۲- همیشه سرش به کاری مشغول است ۳- وقتیچیزی را می خواهد تا آن را نگیرد از عزم و اصرارش کم نمی شود ۴- سرانجاممی تواند خیلی راحت گریه کند .


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]