تولید برنامه‏ای با مضمون "ايمان ميآوري؟" در یکی از شبکه‏های تلویزیونی ترکیه، اعتراض پیروان ادیان را بدنیال داشته است.

بهگزارش پایگاه اطلاع‏رسانی دانشگاه ادیان به نقل از هرالد، شبكه تلويزيوني"كانال تي" تركیه با دستمایه قرار دادن ادیان مختلف، مسابقه‏ای تلويزيونيترتيب داده است كه در آن هدايت معنوي از سوي 4 دين مختلف براي تحول معنویدر گروهي بيدين به نمايش گذاشته ميشود.
قرار است در این مسابقه يكروحاني مسلمان، يك كشيش مسيحي، يك خاخام يهودي و یک راهب بودايي، برای جذبکردن ده نفر از افراد ملحد و بی‏دین حاضر در این مسابقه با یکدیگر رقابتکنند.
جايزه كساني كه به هر دين بگروند يك سفر زيارتي به مقدسترينمكان آن دين خواهد بود. (مكه براي مسلمانان، واتيكان براي مسيحيان، بيتالمقدس براي يهوديان و تبت براي بوداييها).
این مسابقه تلویزیونیاعتراض مقامات مذهبي مسلمان را به دنبال داشته و مديريت امور دينيمسلمانان تركيه از فرستادن روحاني به اين برنامه خودداري كرده است.
«حمزهاكتان» رئيس هيئت امور ديني تركيه پس از پخش خبر برنامه یاد شده گفت:انجام كاري مثل اين براي افزايش بيننده، در نظر همه اديان بي‏اعتنا وبي‏اهميت است.
از سوی دیگر، سازندگان اين برنامه بدون اظهار پشيماني ازعمل خود ميگويند اين برنامه که قرار است از اول سپتامبر به روي آنتن بروددين را تحقير نخواهد كرد.
«سيهان سويلو» مدير اجرايي "كانال تي" گفت: ما بزرگترين جايزه را به كساني كه به خدا اعتقاد دارند ميدهيم.
اوهمچنين گفت: ما روا نميدانيم كه كسي ملحد باشد. خدا بسيار بزرگ است و مهمنيست كه شما كدام دين را انتخاب ميكنيد. مهم اين است كه شما به او اعتقادداشته باشيد (!)
كانون توجه اين پروژه، هويت ديني در تركيه است، جاييكه گروههاي جناح راست نگراني خود را از آزادي ديني اقليت غيرمسلمان اعلامداشتهاند.
گفتنی است تاكنون حدود دویست نفر برای شركت در اين مسابقهدرخواست دادهاند و ده شركتكننده اول اين برنامه ماه آينده انتخاب خواهندشد.