پدر یک دختربچه ۱۱ ساله اعلام کرد، در پی آتش گرفتن و انفجار دستگاه [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]فرزند وی طی ماه گذشته، شرکت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تلاش میکند تا او در این زمینه صحبتی نکند.
به گزارش تایمز، “کن استانبورو ” گفت پس از آنکه دستگاه [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] از دستوی افتاد، شروع به سر و صدا کرد و دمای آن به شدت افزایش یافت.در این شرایط، او برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] را به بیرون از منزل برد و ۳۰ ثانیه بعد، این دستگاه منفجر و حدود ۳ متر در هوا پرتاب شد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] هماکنون با ارسال نامهای اعلام کرده که یکدستگاه [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]جدید را به استانبورو میدهد، با این شرط که او هیچگونه خبری را در مورداین اتفاق منتشر نکند. استانبورو اعلام کرده که از این اتفاق بسیار ترسیدهاست و قصد انعقاد قرارداد همکاری با اپل برای عدمانتشار این خبر را ندارد.
ارسالنامههایی از این دست از جانب شرکتهای تولیدکننده دستگاههای دیجیتالی بهروشی معمول تبدیل شده و فراوان به چشم میخورد. اما باید توجه داشت، ایننخستین باری نیست که[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تلاش میکند جلوی انتشار خبرهای مربوطبه بروز اختلال و انفجار در مدلهای مختلف[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] را بگیرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]