شیخ عبد المحسن عبیکان از مفتیان وهابی ومقامات بلند پایه وزارت دادگستری عربستان گفت :کسی که بر اثر آنفلوانزايخوکی بمیرد شهید به حساب خواهد آمد.

به گزارش عصر ایرانشیخ عبد المحسن عبیکان از مقامات بلند پایه وزارت دادگستری در گفتگو باروزنامه ریاض عربستان گفت :کسی که بر اثر انفلوانزاي خوکی بمیرد نزدخداوند اجر شهید را خواهد برد .
عبيکان برای اثبات گفته خود به حدیثیمنسوب به پیامبر اسلام استناد می کند و می گوید : در احادیثی که از پيامبراسلام به ما رسیده است مبنی بر این که کسانی که در راه اسلام و کسانی کهبر اثر طاعون و همچنین کسانی که در شکم مادر خود بمیرند اجر شهید را خواهدداشت .
شیخ عبد المحسن گفت : این بیماری بعد از طاعون و وباء نخستینبیماری است که در قرن 21 به صورت گسترده در میان تمام مردم جهان گسترشپیدا کرده است .
بنا به گزارش منتشره از وزارت بهداشت عربستان تا کنون 6شهروند عربستانی بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند .
گفتنیاست برخی کشورهای اسلامی با شیوع این بیماری در عربستان ، سفر حج عمره رادر سال جاری لغو کرده اند و به نظر می رسد این قبیل فتواها از سوی مفتیانحکومتی برای جذب پیروان وهابیت به حج عمره در شرایط کنونی باشد زیرا بهاعتقاد آنها ، اگر در این سفر آنفلوآنزای خوکی هم بگیرند و بمیرند ، شهیدهستند!