بازی FreeCell

1- پس از اجرای بازی ، 3 کلید Ctrl+Shift+Alt راهمزمان فشار دهید. سوالی از شما پرسیده میشود که از میان گزینه ها Abortرا انتخاب کنید. اکنون کافی است هر کارتی را که میخواهید حرکت دهید تاپیروز میدان شوید!

2- پس از اجرای بازی ، از منوی Game روی SelectGame کلیک کنید. حالا در پنجره کوچک باز شده دو عدد 1- و 2- را وارد کنیدحالت های مخفی بازی نیز افزوده شود.

بازی Minesweeper

1-برای استفاده از رمز این بازی ابتدا تمامی برنامه های اجرایی را Minimizeکنید یا کلأ ببندید. سپس بازی را اجرا نمایید. اکنون عبارت " xyzzy " رابدون علامت " تایپ نمایید.
سپس دو کلید Shift+Enter را همزمان فشاردهید. اکنون در صورتی که موس را روی دایره های کوچک بازی که داخلش مینوجود دارد حرکت دهید ، در گوشه بالای سمت چپ صفحه دسکتاپ ، یک پیکسلی ظاهرمیشود. هر گاه پیکسل سفید باشد یعنی آن خانه مین ندارد و اگر سیاه شد یعنیحاوی مین است.

بازی Pinball

1- پس از اجرای بازی عبارت 1max را در بازی تایپ کنید تا توپ اضافی دریافت کنید.

2- پس از اجرای بازی عبارت gmax را در بازی تایپ کنید تا نیروی جاذبه را بالا ببرید.

3- پس از اجرای بازی عبارت rmax را در بازی تایپ کنید تا امتیاز خود را بالا ببرید.

4-پس از اجرای بازی عبارت hidden test ( با فاصله وسط) را در بازی تایپ کنیدتا حالت تست بازی را فعال کنید. پس از فعال شدن این حالت اخطاری را دریافتنمیکنید و میتوانید با استفاده از موس توپ را جابجا کنید.

5- پساز اجرای بازی عبارت bmax را تایپ کنید را در بازی تایپ کنید تا بازی رابا یک توپ جدید شروع کنید. پس از فعال شدن این حالت اخطاری را دریافتنمیکنید ، پس از دست دادن یک توپ ، توپ جدیدی دریافت میکنید.

بازی Solitaire

1- پس از اجرای بازی 3 کلید Alt+Shift+2 را همزمان فشار دهید تا بلافاصله برنده بازی شوید!

2-پس از اجرای بازی 3 کلید Ctrl+Alt+Shift را همزمان نگه دارید ، با این کاردر صورتی که 3 کارت را بیرون بکشید فقط یک کارت را بیرون کشیده اید
.