همانطور که میدانید Windows Picture and Fax Viewer برنامهای است که بهطور پیشفرض به هنگام نصب ویندوز XP همراه آن نصب شده و جهت مشاهدهتصاویر و عکسها مورد استفاده قرار میگیرد. درصد بسیاری از کاربران بهدلیل ظاهر ساده و کاربری آسان از این برنامه برای مشاهده تصاویر خوداستفاده میکنند. اما مشکلی که وجود دارد این است که Windows Picture andFax Viewer فقط و فقط از 8 فرمت تصویری محدود (فرمتهای JPEG، BMP، PNG،GIF، ICO، WMF، EMF و TIFF) پشتیبانی میکند. این موضوع میتواند گاهیبسیار مشکلساز باشد. چرا که ممکن است شما یک تصویر با فرمتی غیر ازفرمتهای فوق در اختیار داشته باشید، در نتیجه مجبورید برنامه مخصوص آنفرمت را یافته و نصب کنید تا بتوانید تصویر را مشاهده کنید. اما هم اکنونقصد داریم ترفندی بسیار کاربردی را بازگو کنیم که با بهرهگیری از آنمیتوانید قابلیت نمایش بیش از 200 فرمت تصویری مختلف را بهWindowsPicture and Fax Viewer بیفزایید! بدون آنکه مجبور باشید از برنامه دیگریاستفاده کنید! از فرمتهای ناشناخته مخصوص نرمافزارهای کوچک گرفته تافرمتهای معروف. به عنوان مثال برای مشاهده فایلهای PSD دیگر نیازی بهنصب Photoshop نخواهد بود و شما میتوانید به سادگی آن را با همان WindowsPicture and Fax Viewer دوستداشتنی مشاهده کنید. با این کار عملأ از نصببسیاری از نرمافزارها بینیاز خواهید شد. دقت کنید این ترفند تنها مخصوصویندوز XP است.برای اینکار:
شما تنها به یک برنامه کوچک جانبی به نام ImageXtender نیاز خواهید داشت.
ImageXtenderدر اصل یک نرمافزار اختصاصی برای مشاهده تصویر نیست، بلکه تنها با نصب آنقابلیت مشاهده بیش از 200 فرمت توسط Windows Picture and Fax Viewer درویندوز XP شما فعال میشود و به زبانی دیگر یک افزونه مخصوص WindowsPicture and Fax Viewer است.

ابتدا ImageXtender را از سایت سازنده با حجمی معادل 1.9 مگابایت دریافت نمایید:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
سپس فایل نصب برنامه را اجرا کرده و برنامه را نصب کنید.
دقتکنید ممکن است آنتیویروس شما جلوی نصب این برنامه را بگیرد و آن را مخربتشخیص دهد. این موضوع به دلیل دستکاری فایلهای سیستمی توسط برنامه جهتافزودن فرمتها به Windows Picture and Fax Viewer است. در نتیجه موقتأآنتیویروس را غیرفعال کنید و برنامه را نصب نمایید.
پس از طی مراحلنصب، صفحهای با عنوان ImageXtender Shell Integration Dialog باز خواهدشد. در صورت باز نشدن این صفحه میتوانید آن را از منوی Start و سپسAllPrograms > ImageXtender > ImageXtender اجرا کنید.
در این صفحه،فرمتهای مورد علاقهای که قصد دارید به Windows Picture and Fax Viewerاضافه شود را انتخاب کنید و در نهایت با OK کردن آنها را بیفزایید. جهتافزودن کلیه فرمتها Select All را بزنید.
عنوان و توضیح هر فرمت تصویری نیز در این صفحه موجود است.

پس از اینکار، کافی است یکبار سیستم را Restart نمایید تا تغییرات اعمال گردد.
ازاین پس میتوانید فرمتهای تصویری انتخابی را به سادگی توسط WindowsPicture and Fax Viewer مشاهده کنید (دقت کنید در صورتی که WindowsPicture and Fax Viewer برنامه پیشفرض مشاهده تصویر باشد و یا WindowsPicture and Fax Viewer را با Open With انتخاب کنید).
همچنین در حالت Thumbnails و Filmstrip نیز تصاویر قابل مشاهده است.

لازمبه ذکر است برای غیرفعال کردن نمایش فرمتها اضافی میتوانید تیک فرمت رااز صفحه مربوطه بردارید یا کلأ ImageXtender را Uninstall کنید.