میگن جواب یک دانشجوی دانشگاه واشینگتن به یک سؤالامتحان شیمی آنچنان جامع و کامل بوده که توسط پروفسورش در شبکه جهانیاینترنت پخش شده و دست به دست میگرده و خوندنش سرگرمکننده است...
پرسش: آیا جهنم اگزوترم (دفعکنندهء گرما) است یا اندوترم (جذبکنندهء گرما)؟
اکثردانشجویان برای ارائهء پاسخ خود به قانون بویل-ماریوت متوسل شده بودند کهمیگوید حجم مقدار معینی از هر گاز در دمای ثابت، به طور معکوس با فشاریکه بر آن گاز وارد میشود متناسب است. یا به عبارت سادهتر در یک سیستمبسته، حجم و فشار گازها با هم رابطهء مستقیم دارند.

اما یکی از آنها چنین نوشت:
اولباید بفهمیم که حجم جهنم چگونه در اثر گذشت زمان تغییر میکند. برای اینکار احتیاج به تعداد ارواحی داریم که به جهنم فرستاده میشوند. گمان کنمهمه قبول داشته باشیم که یک روح وقتی وارد جهنم شد، آن را دوباره ترکنمیکند.
پس روشن است که تعداد ارواحی که جهنم را ترک میکنند برابر است با صفر.
برایمشخص کردن تعداد ارواحی که به جهنم فرستاده میشوند، نگاهی به انواع واقسام ادیان رایج در جهان میکنیم. بعضی از این ادیان میگویند اگر کسی ازپیروان آنها نباشد، به جهنم میرود. از آن جایی که بیشتر از یک مذهب چنینعقیدهای را ترویج میکند، و هیچکس به بیشتر از یک مذهب باور ندارد،میتوان استنباط کرد که همهء ارواح به جهنم فرستاده میشوند.
با در نظرگرفتن آمار تولد نوزادان و مرگ و میر مردم در جهان متوجه میشویم که تعدادارواح در جهنم مرتب بیشتر میشود. حالا میتوانیم تغییر حجم در جهنم رابررسی کنیم: طبق قانون بویل-ماریوت باید تحت فشار و دمای ثابت با ورود هرروح به جهنم حجم آن افزایش بیابد.

اینجا دو موقعیت ممکن وجود دارد:
۱) اگر جهنم آهستهتر از ورود ارواح به آن منبسط شود، دما و فشار به تدریج بالا خواهند رفت تا جهنم منفجر شود.
۲) اگر جهنم سریعتر از ورود ارواح به آن منبسط شود، دما و فشار به تدریج پایین خواهند آمد تا جهنم یخ بزند.

اما راهحل نهایی را میتوان در گفتهء همکلاسی من ترزا یافت که میگوید: «مگه جهنم یخ بزنه که با تو ازدواج کنم!»از آن جایی که تا امروز این افتخار نصیب من نشده است (و احتمالاً هرگزنخواهد شد)، نظریهء شمارهء ۲ اشتباه است: جهنم هرگز یخ نخواهد زد واگزوترم است.

تنها جوابی که نمرهء کامل را دریافت کرد، همین بود!

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]