گروه اعزامی دانشجویان امیرکبیربه مسابقات جهانی ریاضیات کشور مجارستان با مدالهای رنگی به ایران بازگشت.به گزارش واحد مرکزی خبر، داوود صولتی ، محسن ملاحاجی آقایی و حامد حسام مدال نقره، محمود اعتدادی و امین

السادات طالبی موفق به دریافت مدال برتر شدند و معصومه سلیمانی دیپلم افتخار این دوره از مسابقات را به خود

اختصاص داد.