" تامینا " به سرنوشت " بنیانا " دچار شد
بهرغم تلاشهاي صورت گرفته از سوي محققان پژوهشكده رويان جهاددانشگاهي،«تامينا»، دومين گوساله شبيه سازي شده ايران و خاورميانه«تامينا» همهمانند «بنيانا» - دوقلوي همسان ژنتيكي آن - به علت عوارض ناشياز تب حادو مواج جان سپرد.

به گزارش ايسنا، به گفته تيم متخصصاندامپزشك، مرگ «تامينا» صبح روزسهشنبه ششم مرداد ماه، روز سوم تولد خود،دقيقا به همان عللي رخ داد كهبراي اولين گوساله شبيه سازي شده «بنيانا»روز هفتم پس از تولد رخ دادهبود.

دكتر محمد حسين نصر اصفهاني ــمدير پايگاه تحقيقاتي رويان در اصفهان -گفت: بنابر گزارشهاي منابع معتبرعلوم دامپزشكي همچون طب داخلي دامپزشكي(text book of veterinary internalmedicine) هايپرترمي با علت نامشخص علتاصلي مرگ گوسالههاي شبيه سازي شدهدر هفته اول بعد از تولد عنوان شده كهعلت مرگ دو گوساله شبيه سازي شدهايران نيز هست.

وي خاطرنشان كرد: بررسيهاي اولين نشان داده است،در حالي كه اولين گوسالهشبيه سازي «بنيانا» در سن 270 روزگي حاملگي و باوزن 48 كيلوگرم متولد شدو بررسيهاي اوليه هيچگونه عارضه پاتولوژيك خاصيرا در وي نشان نداد،دوقلوي همسان ژنتيكي آن يعني «تامينا» در سن 280 روزگيحاملگي و با وزن 70كيلوگرم متولد شد كه عوارض ملايم بعضي ناهنجاريهايآناتوميكي را نشانميداد.

به گفته دكتر نصر اصفهاني، با اين وجودبنابر دقيق ترين بررسيهاي تيمدامپزشكي، علت اصلي مرگ هر دو كلون، وقوع تبحاد و مواج و نه عوارض ملايمآناتوميك بوده است.

وي تصريح كرد:بنابر بالاترين آمارهاي موجود در زمينه شبيه سازي گاو، دردنيا بالاترينشانس توليد جنين آزمايشگاهي، ايجاد آبستني اوليه، ماه سوم ،ماه ششم و نيزتولد زنده به ترتيب 50، 40، 30 ، 25، و 10ــ 5 درصد است كهسهم معادل تيمجنين شناسي پژوهشكده رويان در اين زمينه به ترتيب 45 ــ 40،30، 35، 20 و 3درصد بوده است.

از سوي ديگر در 60 درصد موارد آبستني، در نيمه دوممنجر به هيدروپسپيشرونده منجر به سقط ميشود كه علت سقط دو مورد آبستنيموفق اوليهپژوهشكده رويان نيز بود.

محققان پژوهشكده رويان پس ازبررسيهاي دقيق ابعاد موضوع شبيه سازي در گاو،گوسفند و بز اعلام داشتهاند،در حال حاضر انجام تحقيقات توليد حيوانتراريخته در گونه بز متمركز خواهدشد، اما انجام تحقيقات وسيعترآزمايشگاهي در زمينه بالا بردن روند كفايتتوليد جنينهاي كلون گاو نيزبه طور جدي پيگيري خواهد شد.

اگر چهگونه گاو اهميت كليدي در ساماندهي تحقيقات توليد حيوانات تراريختهدارد،ولي طولاني بودن دوره آبستنيهاي گاو و هزينه بسيار بالاي تحقيق دراينحيوان، انجام اين گونه تحقيقات را منوط به همكاري و پشتيبانيهايبيشترمسوولين كشور ميكند .

همچنين پژوهشكده رويان قصد دارد، طي يكپروژه بزرگ و با همكاري مجتمعدامپروري «فكا» وابسته به سازمان تاميناجتماعي طرح افزايش و ارتقاءپتانسيل شيرواري دامهاي كشور از طريقتكنولوژي انتقال جنين در گاو را بهصورت گسترده اجرا كند كه نتيجه فازاوليه اين مطالعات تولد «بووانا» اولينگوساله حاصل از لقاح آزمايشگاهي بود.