برايتمام افراد روي زمين کافيست که يک بار براي هميشه دوچرخه سواري را ياديگيرند. مهم نيست که در چه سني چرخ هاي کمکي دوچرخه را باز مي کنند و ازچه سني براي هميشه دوچرخه را در گاراژ خانه نگه مي دارند. بطوريکه در هرزمان حتي پس از گذشت ده ها سال مغز همچنان قادر خواهد بود هدايت دوچرخه رابه ياد آورد و تعادل فرد را در پدال زدن و نشستن روي زين حفظ کند.
اکنونگروهي از نورولوژيست هاي دانشگاه هاي «آبردين»، «رتردام»، «لندن»، «تورين»و «نيويورک» با مطالعه بر روي اتصالات ميان سلول هاي عصبي در مخچه راز اينتوانايي مغزي را کشف کردند. در مخچه بخشي به نام لايه مولکولي بين نورونيوجود دارد که اطلاعات مربوط به کنترل حرکات را ذخيره مي کند. به نوشتهنيچر نوروساينس; اين راز در يک سلول عصبي نهفته است که مکانيزم هاي خاطراتحرکتي را تنظيم مي کند. عملکرد اصلي مخچه ايجاد همکاري ميان خروجي هايحرکتي مثل حرکات چشم، حفظ تعادل و حرکات نمايشي است. اين لايه مولکوليسيگنال هاي الکتريکي را که از مخچه مي رسند کنترل مي کنند و آنها را بهخاطرات بلند مدتي تبديل مي کنند که در تمام بخش هاي مغز درک مي شوند.
هدفاصلي اين دانشمندان در انجام اين تحقيقات درک روشي است که به کمک آنخاطرات طبقه بندي مي شوند. اين نورولوژيست ها در اين خصوص اظهار داشتهاند: «ما متوجه شديم که سلولي وجود دارد که سيگنال هايي را که از مخچه ميآيند به رمز ويژه اي ترجمه کرده و اين رمز را به يک خاطره تبديل مي کند.اين مکانيزم هر بار که ما يک مهارت حرکتي جديد را ياد مي گيريم اتفاق ميافتد.» به اين ترتيب اين حرکات در پايگاه داده هاي حافظه ذخيره مي شوند.نتايج اين تحقيقات نه تنها صفحات جديدي از نوروساينس را به روي دانشمندانمي گشايد بلکه دري نيز به روي توانايي هاي يادگيري در تقليد عملکردهايمغزي باز مي کند.
در حقيقت کسانيکه از اختلالات مغزي مثل سکته ويا MS رنج مي برند مي توانند با کمک نتايج اين تحقيقات و با کمکپروتزهايي که اين مکانيزم هاي عصبي را بازسازي مي کنند زندگي عادي خود رااز سر گيرند. نتايح اين يافته ها نشان مي دهد که مغز انسان پس از مدتي ميتواند خاطرات ذهني مثل اشعار حفظ شده را فراموش کند اما هرگز خاطرات حرکتيمثل دوچرخه سواري را از ياد نمي برد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]