تهیه اطلس تابش خورشید در کشور، برنامه ریزی برای احداث نیروگاه خورشیدیمدیردفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژیهای نو ایران از تهیه اطلس تابش خورشید درکشور خبر داد و گفت: از آنجا که شرایط اقلیمی در سراسر کشور یکسان نیست ازاین رو برای کاربردی کردن فناوریهای خورشیدی تهیه این اطلس در دستور کارقرار گرفت.


پیمان با بیان اینکه در ایران در کلیه محورهایکاربردی انرژیهای خورشیدی مطالعاتی صورت گرفته است، گفت: بخشهایی از اینتحقیقات به صورت پایلوت و دستیابی به فناوری بوده و در بخشهایی به تولیدانبوه و کاربردی کردن فناوریها رسیده ایم.


وی سیستمهایفتوولتائیک و نیروگاههای حرارتی خورشیدی را از جمله فناوریهایی نام برد کهمطالعاتی در مورد آنها در کشور انجام شده است و افزود: این فناوریها میتوانند انرژی خورشیدی را به انرژیهای قابل استفاده تبدیل کنند ولی کاربردیکردن هر یک از این فناوریها بستگی به شرایط خاص از جمله توپوگرافی زمین،وزش باد، کیفیت تابش خورشید و ساعات تابش در طول سال دارد.


کنعاندر این باره توضیح داد: سیستمهای فتوولتائیک وابسته به میزان تابش است کهبا توجه به شرایط اقلیمی کشور در سراسر کشور قابل استفاده است ولی نیروگاهحرارتی خورشیدی باید در مناطقی مانند کرمان احداث شود که دارای آسمان صافبا مدت تابش زیاد باشد. از این رو برای کاربردی کردن این فناوریها نیاز بهالگویی داشتیم تا بتوان بر اساس آن برای هر منطقه برنامه ریزی کرد.


مدیردفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژیهای نو از تهیه اطلس تابش خورشید خبر دادو اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط اقلیمی در تمام مناطق کشور یکساننیست تهیه اطلس تابش خورشید در دستور کار قرار گرفت تا از طریق آن بتواندر سبد حاملهای انرژی تنوع بخشی کرد.


وی به جزئیات این اطلساشاره کرد و گفت: در این اطلس وضعیت و کیفیت تابش و ساعات تابش در طول سالبرای هر منطقه تعیین می شود. این مطالعات دست اندرکاران را برای برنامهریزی در زمینه احداث نیروگاههای برق خورشیدی با استفاده از فناوریهایمناسب یاری خواهد کرد.


منبع : خبرگزاری مهر