[JUSTIFY]با کمکاری شیعه و نفوذ وهابیت در فضای وب؛
راهاندازی «Google» اسلامی با هدف گسترش وهابیت
براينمونه، با جستجوي کلمه شيعه بيشتر نتايج ـ دقيقا جز يک نتيجه در سه صفحهنخست ـ به مطالبي در رد شيعه روي سايتهاي تند وهابي و يا گروههاياينترنتي آنها باز ميشود؛ البته در اين بين، گاه نتايجي در برخي سايتهايشيعه يا بيطرف هم يافت ميشود، ولي تعداد آنها بسيار ناچيز است و ...سایتگوگل اسلامی یک موتور جستجوی سفارشی شده گوگل است. قابلیت سفارشی سازیجستجوی گوگل چند سالی است که در اختیار کاربران قرار گرفته كه به خودی خودارزش ندارد، بلکه همه توانایی و ارزش آن در انتخاب و گزینش سایتهای هدفجستجوست و اینجاست که جهتگیری گردانندگان در نتایج به دست آمده بسیاراثرگذار میشود.به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از تابناک، سایت گوگل اسلامی،تمایلات شدیدی به مجموعه چند سایت islamonline.net - islamway.com -islam2all.com - islamweb.net - islam-guide.com - al-islam.com -islammessage.com و islamqa.com دارد ـ اگر نگوییم از سوی آنها گرداندهمیشود ـ و بنا بر دیدگاههای گردانندگان این چند سایت، جستجوی خود راانجام میدهد. این چند سایت از بارزترین سایتهای دعوت به اسلام ولی باگرایش شدید به وهابیت هستند و مبارزه با تفکر شیعه از مهمترین برنامههایآنهاست.بنا بر این گزارش، چنین رویكردی در موتور جستجوی این سایت نیز درنظر گرفته شده است؛ برای نمونه، با جستجوی کلمه شیعه بیشتر نتایج ـ دقیقاجز یک نتیجه در سه صفحه نخست ـ به مطالبی در رد شیعه بر سایتهای تندوهابی و یا گروههای اینترنتی آنها باز میشود. البته در این بین، گاهنتایجی در برخی سایتهای شیعه یا بی طرف هم یافت میشود، ولی تعداد آنهابسیار ناچیز است و گویا تنها برای خالی نبودن عریضه در نظر گرفته شدهاندو برای همین، معرفی و تبلیغ برای چنین سایتی که هدف آن تعریف خاصی ازاسلام و ارایه دیدگاهی ضد شیعه است، چندان جالب به نظر نمیرسد.این گزارشمیافزاید: اما موتور جستجوی «کتاب لینک» نیز بر پایه بررسیها، تنهاموتور جستجوی واقعی کتابهای حوزه مطالعات اسلامی ـ برای دانلود و یامطالعه ـ است. این سایت لینک دانلود و یا مطالعه کتابی را که در آن جستجومیشود، در اختیار میگذارد و هرچند خود سایت تنها ادعای جستجوی کتابهایحوزه مطالعات اسلامی را دارد، در بسیاری از زمینههای دیگر هم به راحتیمیتوان کتاب مورد نظر را پیدا نمود، به گونهای كه از دیوان حافظ وشاهنامه تا کتابهای جامعه شناسی و روانشناسی قابلیت جستجو دارد.به هرحال، اكنون یکی از مهمترین مشکلاتی که در حوزه علوم انسانی و مطالعاتاسلامی پیش روست، کمبود منابع به روز و نیز دشواری در دسترسی به منابعموجود برای دانشپژوهان حوزه و یا دانشگاه است، در حالی که با آشنایی ومعرفی این قبیل سایتها، دسترسی به بیشتر کتابها در این رشتهها بسیارآسان میشود.اما مشکل اینجاست که استفاده علمی از اینترنت در این حوزههابه خاطر ناآشنایی در اندازه بسیار كمی انجام میگیرد، در حالی که هردانشپژوهی میتواند با رفتن به این سایت و نوشتن نام کتاب مورد نظر ـمانند تفسیر المیزان و یا تاریخ طبری و یا حتی شاهنامه ـ لینک دانلود و یامطالعه آن را دریافت کرده و به راحتی با این روش کتاب مورد نظر خود را بهدست آورد.
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]لينک اصلي سايت: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
لينک صفحه فارسي: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]