ارائه نظریه جدید فناوری رآکتور پلاسمایی توسط یک ایرانی، سفر بدون سوخت!


مهندسایرانی و موسس انجمن Keshe در بلژیک نظریه و فناوری جدیدی را مبنی براستفاده از رآکتور پلاسمایی ارائه کرده است که در صورت اثبات و تاییدسازمانهای بین المللی تحول عظیمی در صنعت حمل و نقل هوایی و فضایی ایجادخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مهران توکلی مهندس ایرانی فناوری هسته ای موفق به ارائه نظریه و فناوریرآکتور پلاسمایی جدیدی شده است که توانایی پشتیبانی پروازهای فضایی را ازنظر کاهش و بهبود نیروی گرانش و تامین انرژی مورد نیاز خواهد داشت.

توکلیبا توجه به تحلیلهای هسته ای و دیگر تعاملات اتمی و پدیده های کیهانی،نظریه ای جدید را ارائه کرده است. بر اساس این نظریه، میدانهای مغناطیسیپلاسمایی اولیه می توانند به گونه ای تغییر کنند که میدانهای مغناطیسیدوگانه یا چند گانه به وجود آید.

امکان خلق حجم نامحدودی از حالتهای انرژی و حرکت بدون نیاز به سوزاندن سوخت!

بهگفته توکلی با آگاهی از این دانش، طراحی، تولید و آزمایش رآکتورهای کمهزینه که می توانند پلاسما را رقیق کرده و از طریق روشی ساده و قابلاطمینان به انرژی این پلاسماها دست یافت امکانپذیر خواهد شد. در این صورتخلق حجم نامحدودی از حالتهای مختلف انرژی و حرکت بدون نیاز به سوزاندن هیچنوع سوخت و پسماندی ممکن خواهد بود.

توکلی اعلام کرده است که براساس این اصول رآکتورهای اولیه ای ساخته شده اند که استفاده از آنها درتجهیزات مرتبط با پرواز نتایج شگفت انگیزی مانند ارتفاع گرفتن و حرکت بدونسوزاندن سوخت را در پی داشته است. وی معتقد است با کمک فناوری بهبود گرانشو مولد انرژی، سفرهای تجاری فضایی تا سال 2014 امکانپذیر بوده و امیدواراست بتواند امکان شکل گیری سفرهای تجاری به ماه را تا سال 2016 به وجودآورد.

مهران توکلی مدیر موسسه ای به نام Keshe است که به منظورپردازش فرایندهای کیهانی و چگونگی کاربرد آنها در مسیر کمک به انسانهایجهان تاسیس شده است. نظریه میدانهای مغناطیسی پلاسمایی از آخریندستاوردهای وی در این موسسه به شمار می رود.

وی در روز چهلمینسالگرد پرواز آپولو، اطلاعیه ای را برای سران کشورهای جهان ارسال کرد تاآنها را از وجود فناوری پلاسما و شیوه جدید تولید انرژی نامحدود برایاستفاده در حمل و نقلهای فضایی در بلژیک آگاه کند. وی قصد دارد فناوری خودرا در مقابل چشمان هزاران نفر از مردم شهرهای بزرگ جهان در سال آینده بهنمایش بگذارد.

همچنین مهران توکلی قصد دارد رزرو سفرهای فضایی بااستفاده از فناوری جدیدش را تا ارتفاع 60 کیلومتری از زمین و سفر به ماهرا آغاز کند. طی این سفرها هزاران نفر از مردم علاقمند می توانند با هزینهای 50 هزار یورویی به فضا سفر کنند.

سفر از نیویورک به پاریس در یک دقیقه بدون استفاده از هیچ نوع سوخت

بهگزارش مهر، توکلی معتقد است از این فناوری در زمینه سفرهای زمینی نیز میتوان استفاده کرد. به بیانی دیگر با کمک چنین تکنیکی می توان در عرض یکدقیقه بدون استفاده از هیچ نوع سوختی از نیویورک به پاریس سفر کرد و یاحتی از آنها به عنوان ژنراتورهایی با توانایی تولید پاک و ارزان قیمتالکتریسیته در سطح کیلووات استفاده کرد.

وی اعلام کرده است فناوری وی اکنون در سطحی مناسب پیشرفت داشته و تکمیل شده و در انتظار مجوز به سر می برد.

بهگفته وی این فناوری رآکتوری هسته ای و بسیار ساده است با این تفاوت که ازایزوتوپهای هسته ای تشکیل نشده و می توان از مواد ساده تری در آن برایتولید انرژی استفاده کرد.

بر اساس گزارش اگزماینر، مهران توکلیبه تازگی کتابی را با عنوان "فرمان جهانی برای خلق ماده " منتشر کرده کهدر آن از فناوری پلاسمایی و بهبود گرانشی خود نیز سخن گفته است.