نحوه استحمام و خواب در فضا!


تنهاموردی که کمبود آن در ایستگاه به خوبی احساس می شود، دوش حمام است. بهگفته پاییت بی وزنی که باعث خواب عمیق فضانوردان می شود آنها را از حماممفرح صبحگاه محروم می کند زیرا در بی وزنی، چکیدن آب بر روی سر افرادکاملا غیر ممکن است.

فضانورد کانادایی ساکن ایستگاه فضایی بینالمللی در مصاحبه ای با ناسا قسمتی از شرایط زندگی فضانوردان در اینپایگاه مداری از جمله نحوه خواب آنها را شرح داد.


به گزارش خبرگزاری مهر،شاید فضانوردان در مدار زمین ناچار به انجام کارهای بسیار سختی از جملهساختن یک ایستگاه 100 بیلیون دلاری باشند اما به طور قطع خوابیدن از جملهاین کارهای سخت به شمار نمی رود.


در واقع به خواب رفتن در فضابسیار راحت است زیرا به گفته جولی پاییت فضانورد کانادایی ایستگاه بینالمللی فضایی که به مدت یک هفته در ایستگاه اقامت داشته است می توان بدونوجود مزاحمت کشش گرانشی به راحتی به خواب رفت.

به گفته ویفضانوردان در مدار بسیار راحت می خوابند. هر فرد برای خود کیسه خوابی داردکه در هنگام خواب در آن معلق است. کیسه های خواب نیز درون اتاقک معلق استو تنها کاری که باید انجام داد، اتصال کیسه خواب با قسمتی از اتاقک استزیرا به گفته پاییت ممکن است در طول شب از قسمتی از اتاق به قسمتی جابجاشد که فرد انتظار حضور در آن قسمت را ندارد.

کوئیچی واکاتا فضانوردژاپنی که به مدت 4/5 ماه از زندگی خود را در ایستگاه سپری کرده، معتقد استوصل بودن کیسه خواب به قسمتی از بدنه اتاقک بسیار مهم است زیرا در غیراینصورت احتمال برخورد با رایانه های بسیار حساس و تجهیزاتی که فعال یاغیر فعال شدن ناگهانی آنها منجر به فاجعه خواهد شد، وجود دارد.

تنهاموردی که کمبود آن در ایستگاه به خوبی احساس می شود، دوش حمام است. بهگفته پاییت بی وزنی که باعث خواب عمیق فضانوردان می شود آنها را از حماممفرح صبحگاه محروم می کند زیرا در بی وزنی، چکیدن آب بر روی سر افرادکاملا غیر ممکن است.

اسکای لب، اولین ایستگاه فضایی آمریکا وایستگاه روسی میر دارای تجهیزات حمام بوده اند و فضانوردان می توانستند بهراحتی از این تجهیزات استفاده کنند.

بر اساس گزارش ام اس ان بیسی، با این حال در ایستگاه فضایی فضانوردان از آب پاشی مخصوص برای شستشواستفاده کرده و موهای خود را با کمک شامپویی خشک و بدون نیاز به آب پاکنگاه می دارند.