بررسی احتمال برخورد شهاب سنگها با زمین
برخوردجرمی ناشناخته با سیاره مشتری و ایجاد حفره ای بزرگ در قطب جنوبی آن اکنونباعث افزایش توجه اخترشناسان به احتمال وقوع چنین حادثه ای در سیاره زمینشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،آخرین ضربه ای که سیاره مشتری از جرمی کیهانی دریافت کرد هشداری تند بهزمین به شمار می رود تا به یاد داشته باشد منظومه خورشیدی در واقع میدانتیری است که هر لحظه انتظار می رود یکی از گلوله های آن به زمین برخوردکند.

دانلد یئومانز از مدیران برنامه های زمینی ناسا معتقد است درصورتی که جسمی به بزرگی آنچه با مشتری برخورد کرده-NEOs یا جرم نزدیک بهزمین با ابعاد یک کیلومتر- با زمین برخورد کند، قطعا فاجعه ای بزرگ رخخواهد داد. در حال حاضر جرمی که سلامت زمین را با خطر جدی مواجه کند دراطراف این سیاره کشف نشده است اما دانشمندان معتقدند اجرام مشابه NEOs باابعادی 100 برابر بزرگتر در فضا موجودند که باید آنها را شناسایی کرد.

بیلیونهاسال پیش، برخوردهای کیهانی بسیار رایج به شمار می رفته اند. نمونه بارز آنرا می توان در کره ماه مشاهده کرد که در زمینه ثبت آثار ناشی از برخوردهایکیهانی رکورد دار به شمار می رود. زمین نیز از چنین برخوردهایی در اماننبوده اما آثار ناشی از آنها توسط فعالیتهای زمینی پوشانده شده است.

منظومهخورشیدی کنونی از جمعیت کمتری برخوردار است و در عین حال مشتری به دلیلعظیم بودن ابعاد و شدید بودن نیروی گرانش، بیشتر در آماج برخورد اجرامکیهانی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر دانشمندان تنها یک NEO را شناساییکرده اند که می تواند برای زمین خطری قابل توجه به شمار رود. این جرم 2007VK184 نام دارد.

در صورتی که این شهاب سنگ 130 متری با زمین برخوردکند، قدرت انفجاری آن با قدرت 150 میلیون تن TNT برابری کرده و یا 10 هزاربار از بمب اتمی که فاجعه هیروشیما را به وجود آورد، قدرتمندتر خواهد بود.

تاکنون در حدود 100 رصدخانه تلسکوپی با بررسی این شهاب سنگ احتمال برخورد آنبا زمین را در 40 تا 50 سال آینده در حدود یک در دو هزار و 940 اعلامکردند. با این حال یئومانز معتقد است با توجه به گذشته می توان گفت رصدهاو مطالعات آینده احتمال برخورد این جرم با زمین را تا حد صفر پایین خواهندآورد.

در واقع امری که به عنوان خطر برای زمین باقی می ماند، اجرامکیهانی است که تا کنون انسان موفق به ردیابی آنها نشده است. محققان بر اینگمانند در حدود 156 جرم با قطر یک کیلومتر یا بزرگتر برای شناسایی وجوددارند.

یئومانز بر اساس آمار اعلام کرد به صورت میانگین NEO باوسعتی برابر 800 متر تقریبا هر 500 هزار سال یکبار با زمین برخورد می کندو بر همین اساس انتظار نمی رود چنین برخوردی طی سالهای جاری رخ دهد. براساس گزارش فاکس نیوز محققان معتقدند هر چه ابعاد تخمینی این اجرام افزایشیابد، زمان احتمالی برخورد آنها با زمین نیز افزایش خواهد یافت.