ربات انساننماي فوتباليست با قابليت ويژه ساخته شد
خبرگزاري فارس: ربات انساننماي فوتباليست با قابليتهاي بالا توسط مخترع ايراني طراحي و ساخته شد.


مجتبيكريمي، مخترع اين ربات در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: اينربات انساننما از يك سيستم پردازش تصوير و موقعيتيابي بهره برده است.
ويافزود: اين ربات داراي سيستم برنامهريزي ميكروكنترلر براي كنترل حركتهاو موتورهاي استفاده شده است. استفاده از الگوريتمهاي هوش مصنوعي برايپيادهسازي حركات ربات از ديگر قابليتهاي اين ربات است.
كريمي تصريحكرد: اين ربات انساننما به كمك اين ميكروكنترلرهاي خود حركات خود را درزمين بازي كنترل ميكند و با استفاده از اين الگوريتمها اين حركات را درفوتبال پياده ميكند.
وي گفت: اين ربات با كمك سيستم موقعيت يابي خود، موقعيتها را در بازي تشخيص داده و طبق آن عمل ميكند.
كريمي خاطرنشان كرد: تاكنون نمونههايي از اين ربات انساننما ساخته شده و توانسته جايگاه خوبي را به خود اختصاص دهد.